ممانعت از خروج سیدمحمد خاتمی از خانهاش

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

این مسئلهای که شما میگویید را بنده نشنیدهام. این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و اطلاعی ندارم. علیالقاعده احکام صادر شده تمدید میشود اما از این موردی که شما درباره شب گذشته میگویید هیچ خبری ندارم. معمولا تا الان احکام تمدید میشده، در این مورد بهویژه چون حکم مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اطلاعی ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.