مصوبه مجلس مبنیبر اجازه به قوهقضاییه برای دریافت سود از حسابهایش

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

اصلا حسابها شخصی نبوده و از قبل هم نظارتپذیر بوده است. کاملا همه ابعاد این حسابها روشن است که قبلا هم توضیح کامل داده شده است. نمایندگان نیز کاملا در جریان قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.