پشتسر خراب؛ روبهرو سراب

پناهندههاي افغانستاني، قربانيان فشار ترامپ بر پاکستان

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان - اف. ام. شکيل خبرنگار

آينده 2.7 ميليون مهاجر افغانستاني به دنبال روابط سرد ميان افغانستان و پاکستان و پاکستان و آمريکا در خطر قرار گرفته است. پاکستاني ها درحالحاضر تمديد مجوز اقامت پناهجويان را به صورت اينترنتي متوقف کرده و سازمان امور پناهندگان نيز تمديد حضوري درخواست را تا اطالع ثانوي قبول نميکند. در ايالتها، مقامات ايالتي کارتهاي اقامت پناهندههاي افغانستان را فقط براي يک ماه تمديد کردهاند. بيانيهاي که از سوي اين سازمان در رسانهها منتشر شد، ميگويد پس از بحث دقيق و طوالني در اين مورد، دولت فدرال موافقت کرد تا فقط براي 30 روز اجازه يا کارت اقامت پناهندههاي افغان تمديد شود. اين بيانيه همچنين خبر داد که پاکستان در نظر دارد در مورد بازگشت سريع پناهندههاي افغانستاني به کشورشان با سازمان ملل و جامعه بينالملل گفتوگوها را آغاز کند. البته دولت پاکستان بار ديگر و در يکم فوريه تمديد 06روزهاي را براي کارتها در نظر گرفت که تا پايان ماه مارس معتبر خواهد بود. با اينهمه سازمان ثبت اسناد و آمار ملي که قرار است اسناد معتبر اقامت به پناهندههاي افغانستاني با تصويب دولت فدرال ارائه دهد، از همين حاال تاخير در تمديد اقامت را آغاز کرده است. با تاخير و کند شدن فرايند تمديد اقامت پناهندگان، پاکستان ميخواهد به اياالتمتحده و افغانستان فشار آورد. حق اقامت قانوني پناهندههاي ثبت شده در توافقنامه سه جانبهاي که ميان افغانستان، کميسارياي عالي سازمان ملل و نيز پاکستان امضا شده، به رسميت شناخته شده است. اما پاکستان ميتواند به پناهندههاي غيرقانوني فشار آورد تا اين کشور را ترک کرده و به افغانستان بازگردند اما چنين اقدام تنبيهيای نميتواند در مورد پناهندههاي قانوني يا ثبت شده که حدود 1.4 ميليون نفر را در بر ميگيرد، اعمال شود. بيشترين تعداد از 1.4 ميليون نفر پناهندهاي که درحالحاضر در پاکستان زندگي ميکنند، در ايالت «خيبر پختونخوا» زندگي ميکنند. حدود 1.3 ميليون نفر افغانستاني ديگر هم به صورت غيرقانوني در پاکستان زندگي ميکنند. ارتش پاکستان اين تعداد پناهنده غيرقانوني در کشور را ريسک و خطر بزرگ امنيتي ميداند و بههميندليل ميخواهد که هر چه زودتر اين تعداد را به کشورشان يعني افغانستان بازگرداند. ارتش پاکستان ادعا ميکند که طالبان و گروه حقاني از اين پناهندهها براي اقدامات تروريستي استفاده ميکنند و درواقع آنها را استخدام ميکنند تا ناامني و بيثباتي را به پاکستان وارد کنند. فرمانده ارتش پاکستان، ژنرال «قمر» جاويد هفته قبل در سخنرانيای در کنفرانس مونيخ، گفت: «بازگرداندن افغانستانيها به کشورشان، کمک ميکند تا در دو کشور بهتدريج تروريسم کنترل و ريشه کن شود. يکي از مقامات دولت پاکستان به «آسيا تايمز» گفته است که رهبران نظامي و سياسي کشور تصميم گرفتهاند که از پايان ژانويه، کارت اقامت پناهندهها را تمديد نکنند تا آنها را مجبور کنند تا به کشورشان بازگردند. البته اين موضوع به روابط دو کشور و نيز موضعگيري آمريکا بستگي زياد دارد. او گفته است که دولت تصميم دارد که کارتهاي اقامت را در صورت لزوم فقط براي چند روز تمديد کند. برنامه بازگرداندن پناهندهها بسيار کند عمل ميکند و در سال ،2017 فقط 84هزار پناهنده به کشورشان بازگشتهاند. 200 دالري که کميسيارياي عالي سازمان ملل براي هر پناهنده در نظر گرفته، باعث شده است که برخي از آنها داوطلبانه به کشورشان بازگردند. سازمان ملل در سال ،2016 به ازاي هر نفر 400 دالر پرداخت ميکرد و اين پول باعث شد که حدود 004هزار نفر از پناهندههاي ثبت شده و 200 هزار نفر از پناهندههاي غيرقانوني يا ثبت نشده به افغانستان بازگردند. برخي تحليلگران ميگويند، خودداري از تمديد کارت پناهندهها ابزار فشاري بر افغانستان است و اين فشار تغيير نخواهد کرد مگر آمريکا و کشورهاي اروپايي براي هزينه آموزش و نيز زندگي پناهندگان افغانستاني در پاکستان منابع مالي در نظر بگيرند اگر فکر ميکنند شرايط در افغانستان براي بازگشت سريع پناهندگان فراهم نيست. اين اختالف، مشکالتي را براي پناهندهها ايجاد کرده است زيرا بدون اسناد قانوني معتبر آنها بهدليل اقامت غيرقانوني با آزار و اذيت سازمانهاي امنيتي مواجه ميشوند. مقامات اداره پناهندگان، به جاي کارت معتبر، رسيدهايي صادر ميکنند اما سازمانهاي امنيتي اسناد اقامتي طلب ميکنند. يکي از پناهندههاي افغانستاني ميگويد: «سازمانهاي امنيتي مردم را براي اثبات هويتشان اذيت ميکنند و آنها را براي بازجويي به کالنتريها و دفاتر پليس ميبرند». او ميگويد: 9000« روپيه معادل 82 دالر آمريکا پرداخت کرده است که بتواند سال گذشته اقامت خود را تمديد کند. هر بار من بايد کارت اقامتم را تمديد کنم بايد رشوه پرداخت کنم يا بايد در خانه بمانم و بيرون نيايم. براي برخي از افغانستانيها که وضع خوبي در پاکستان دارند، بازگشت به افغانستان بسيار دشوار است. يکي از اين پناهندگان ميگويد که من در پاکستان متولد شده، تحصيل و کار کردهام و هيچگاه به افغانستان نرفتهام. براي من بسيار دشوار خواهد بود در کشوري که گرفتار جنگ داخلي و خشونت است و فرصتهاي رشد بسيار کم است، بتوانم از نو شروع کنم. اين دسته از پناهندهها که درگير جنگ شدهاند، به نظر ميرسد حمايت دولت پاکستان را براي ماندن در اين کشور از دست دادهاند زيرا کشور با فشار دولت «ترامپ» مواجه است که پاکستان را مقصر اصلي عمليات عليه سربازان آمريکايي در «افغانستان» ميداند. بنابراين به نظر ميرسد که سردي روابط ميان آمريکا و پاکستان که در آن سوي مرز گرفتار شدهاند بايد هزينه سنگين اين روابط سرد را بپردازند.

منبع: آسيا تايمز/ مترجم: نرجس خاتون براهويي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.