خاک‌هفتاد‌و‌دو‌رنگ،‌زنان‌سختکوش

گزارش میداني «وقایعاتفاقیه» از جزیره زیبای هرمز

Vaghay Ettefaghie - - ایـــــران - نسریننیکنام دبیر گروه ایران

جزيره هرمز، نگين خليجفارس که خاک هفتاد و دو رنگش هر گردشگر را با ديدن زيباييهايش ميخکوب ميکند. جزيره هرمز با داشتن پتانسيلهاي باالي گردشگري از ديرباز مورد توجه همه بهويژه کشورهاي عربي و آفريقايي بوده و هست. اين جزيره که ديدنش پيش از مرگ به همه توصيه ميشود پر از شگفتيهاي چشمگيري است که برپا کردن چادر و کمپ در هر نقطهاي از آن آنقدر جذاب است که ميتواند شما را روزها در آنجا نگه دارد. سعي کنيد جايي کمپ بزنيد که فاصله زيادي تا دريا نداشته باشد و بتوانيد هر وقت که اراده کرديد از زيبايي و شکوه موجها لذت ببريد. راهنمايان گردشگري جزيره هرمز ميگويند در فصل زمستان که هواي جزيره خنک و بهاري است روزانه بيش از پنج هزار نفر وارد جزيره ميشوند که نزديک به يک پنجم اين گردشگران ترجيح ميدهند چندروزي را در جزيره اقامت کنند. در روزگار قديم اين جزيره محل ارتباط تجار شرقي و اروپايي و آفريقايي بوده است. سال

۲۷۲۱ ميالدي «مارکوپولو» در راه سفر به چين از هرمز ديدن کرد، او هرمز را نزديکي شهرآباد ميناب توصيف ميکند و مينويسد: «بازرگانان هندي با کشتيهاي پر از ادويه، سنگهاي قيمتي، مرواريد، لباسهاي ابريشمي، طال و عاج فيل و ديگر کاالها به هرمز ميآيند و کاالهاي خود را به بازرگانان در هرمز عرضه ميکنند».

زنان‌بيشتر‌از‌مردان‌کار‌م ‌يکنند

يکي از نکات برجستهاي که در هرمز به چشم ميخورد اين است که زنان اين جزيره بيشتر از مردان آن کار ميکنند يعني بار اصلي اقتصاد خانواده بيشتر بر دوش دختران و زناني است که با برپايي دکه و چادرهاي مختلف در محل رفتوآمد گردشگران غذا، نان و صنايع دستي درست ميکنند و با فروش آن براي خانوادهشان درآمدزايي ميکنند و در پايان روز همه پول خود را به مردان تحويل ميدهند. آنها در خانههاي خود در زمستان و تابستان بيش از نوع نان و سوراغ (خورشت محلي که با ماهي و خاک سرخ جزيره) درست ميکنند که خود يکي از جاذبههاي گردشگري اين جزيره محسوب ميشود که هر گردشگري که براي ديدن جاذبههاي طبيعي اين جزيره سفر ميکند اول بايد از اين نانها صرف کند تا طعم و مزه اين نانها را الي دندانهايش تا چندروزي احساس کند. اين نانها را در اصطالح محلي نان تموشي (توي مشتي)، دستي، ريخته، چووائي، ليهي، باال تاوهاي، خمير بدون روغن، تخممرغي و مهياوهاي ميگويند. و در نهايت سهم بيشتر مردان براي درآمدزايي حمل مسافران با موتور و موتور سه چرخ است. هرمز بهدليل شرايط آبوهوايي زمين مناسبي براي کشاورزي و دامداري ندارد ازاينرو، مردان کاري دراينزمينه براي انجام دادن ندارند.

اقامتگا‌ههاي‌بو ‌مگردي‌مه ‌مترين‌جاذبه‌هرمز

اتفاق خوبي که ميتوان از آن بهعنوان اقدام مهم دولت دوازدهم در حوزه گردشگري نام برد اين است که دولت اجازه ساختوساز براي هتل را به سرمايهگذاران نميدهد تا بافت و بکر بودن جزيره با وجود ساختمان بلند و آسمانخراش خط خطي نشود به جاي آن به ساکنان و فعاالن اين حوزه اجازه داده که خانههاي خود را تبديل به اقامتگاههاي بومي کنند تا از قبل اين اتفاق هم درآمدزايي کنند و هم به چرخه اقتصادي کل جزيره کمک کنند. اين اقامتگاهها با حمايت دولت و استانداري براي ايام نوروز در حال آمادهسازي است که ميتواند بهزودي حجم باالي از گردشگر را راهي اين جزيره کند.

خاکي‌که‌تو‌را‌جذب‌م ‌يکند

همانطور که پيشتر اشاره شد هرمز با خاک هفتاد و دو رنگش شناخته ميشود اما گستردگي خاک سرخ در بخش زيادي از ساحل سبب شد که سالهاي سال معدن اين جزيره با صادرات اين خاک بتواند سهم بااليي در چرخه اقتصادي داشته باشد اما چندي است اين معدن بهدليل اختالف بين صاحبانش غيرفعال شده است. به گفته محليها خاک سرخ جزيره کاربرد زيادي در توليد لوازم آرايشي دارد. يکي ديگر از جاذبههاي اين جزيره براي عالقهمندان علوم ژئومورفولوژي، تنوع باالي سنگها و کانيهاي موجود در اين جزيره است. قسمت اعظم جزيره رو گنبد نمکي تشکيل ميدهد و در بخشهاي جنوبي سنگ نمک و سنگهاي ديگه بهشکل بلورهاي عظيم موجود است. غار نمکي واقع در جزيره خواص درماني دارد که بهگفته کارشناسان، کسانيکه از بيماريهاي تنفسي رنج ميبرند با حضور در اين غار بهبود پيدا ميکنند.

هرمز‌و‌زيستگاه‌آهو

جزيره هرمز زيستگاه آهوهاي زيادي هست که در دنيا بينظير است اين حيوانات در همه نقاط ديدني جزيره زندگي ميکنند در روزهايي که جزيره خلوتتر و گردشگر کمتري ميآيد بيشتر در سطح جزيره ديده ميشوند اما در روزهاي شلوغ سعي ميکنند از چشم گردشگران دور باشند. جنگلهاي «مانگرو» با پوشش «حرا»، اجتماعي دست کاشت است و بر يک پهنه گلي قرار دارد و زيستگاه ۰۲ گونه پرنده آبزي و کنار آبزي محسوب ميشود. بهدليل خاک نمکي و آبهاي شور در اين جزيره گونههاي گياهي جز اينگونه بهندرت يافت ميشود اما اينگونه بهدليل مکانيسم ويژهاي که براي مقابله با شوري آبهاي دريايي دارد در سواحل گرمسيري و نيمه گرمسيري يافت ميشود. ديدن اين پوشش گياهي عجيب هم خالي از لطف نيست.

فرش‌خاکي‌رنگي

اگر خواستيد به هرمز سفر کنيد اواسط اسفند ماه بهترين زمان براي اين سفر است چون سالهاست جشنواره خاک فرش در اين جزيره به همت مسئوالن اداره فرهنگوارشاد استان بندرعباس برگزار ميشود و عالقهمندان با حضور در حاشيه ساحل جزيره با هفتاد و دو رنگ خاک جزيره، فرش درست ميکنند که انگيزه براي ورود گردشگر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.