خشکسالی

Vaghay Ettefaghie - - ایـــــران -

خشکسالي‌تبعات‌زیادي‌دارد‌که‌طي‌سا ‌لهاي‌متمادي‌خود‌را‌نشان‌م ‌يدهد‌و‌بزر ‌گترین‌آسيب‌آن‌هم‌ متوجه‌محي ‌طزیست‌و‌طبيعت‌است.‌خشک‌شدن‌تاال ‌بها،‌پایين‌رفتن‌سطح‌آ ‌بهاي‌سطحي‌و‌زیرزميني‌ و‌کم‌شدن‌سطح‌آ ‌بهاي‌ذخيره‌شده‌در‌پشت‌سد‌از‌همين‌تبعات‌است.‌سد‌مخزني‌«درودزن»‌در‌استان‌

فارس‌در‌۰5‌کيلومتري‌شمال‌غرب‌مرودشت،‌روي‌رود‌ « کر » ‌ساخته‌شد‌ه‌و‌ميزان‌حد‌پایداري‌سد‌(ميزان‌آبي‌ که‌براي‌حفظ‌سد‌باید‌دست‌نخورده‌باقي‌بماند)‌۰33‌ميليون‌مترمکعب‌است.‌برداشت‌بيش‌از‌حد‌مجاز‌ سبب‌شده‌اکنون‌حجم‌آب‌به‌۰۲3‌ميليون‌مترمکعب‌برسد‌که‌کمتر‌از‌یک‌سوم‌از‌ظرفيت‌حجم‌طبيعي‌سد‌ است.‌کارشناسان‌هواشناسي‌م ‌يگویند‌با‌بار ‌شهایي‌که‌در‌ما‌ههاي‌اخير‌در‌سراسر‌کشور‌انجام‌شده‌سطح‌ آ ‌بهاي‌پشت‌سد‌خيلي‌تغيير‌نکرده‌است.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.