نروژ، قهرمان المپيک زمستاني 2018

Vaghay Ettefaghie - - ورزش -

وقاي‌عاتفاقيه: کاروان ورزشکاران کشور «نروژ» موفق شد رتبه اول المپيک زمستاني 2018 کرهجنوبي را از آن خود کند. آلمان، کانادا و آمريکا بعد از نروژ در ردههاي اول تا سوم اين رقابتها ايستادند. دراينميان اعضاي کميته بينالمللي المپيک اعالم کردند که محروميت روسيه براي مراسم اختتاميه المپيک زمستاني برداشته نميشود و روسها نميتوانند در اين مراسم از پرچم کشور خود استفاده کنند اما ممکن است بهزودي محروميت تيمهاي ملي روسيه در بازيهاي المپيک برداشته شود. به گزارش سايت ‪،Inside the games‬ نتيجه اين جلسه پابرجاماندن

محروميت روسيه بوده است. بهاينترتيب، ورزشکاران مستقل روسي که در المپيک زمستاني امسال حضور داشتند، نميتوانند از پرچم کشور خود در مراسم اختتاميه استفاده کنند. برخي اعضاي کميته بينالمللي المپيک معتقد هستند روسيه هنوز بايد تالش بيشتري براي مبارزه با دوپينگ انجام دهد. در بازيهاي المپيک زمستاني امسال دو مورد دوپينگ در ورزشکاران مستقل روس وجود داشت که بر تصميمگيري اين کميته تاثير گذاشت. «نادژدا سرگيوا» ورزشکار «بابسلد» روسيه که در بازيهاي المپيک زمستاني دوازدهم شد، يکي از اين دو ورزشکار بوده است. ديگر ورزشکاري که دوپينگ او مثبت شد نيز «الکساندر کروشلنيتچکي» بود که مدال برتر کرلينگ بازيهاي المپيک زمستاني امسال را کسب کرده بود؛ البته کميته بينالمللي المپيک معتقد است اين دو مورد دوپينگ بهصورت فردي انجام شدهاند و نشاندهنده دوپينگ سازمانيافته نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.