سليقه‌خاص‌احمد‌شاملو

نگاهي‌به‌«آنگاه»‌با‌پروند

Vaghay Ettefaghie - - تــــاريخ -

‌هاي‌ویژه‌«کتاب‌هفته»

شماره پنجم «آنگاه» ويژه (کتاب هفته) در دسترس عموم عالقهمندان قرار گرفته است. «جواد مجابي» در گفتوگويي در مجله حاضر ميگويد: «سليقه شاملو در انتشار مجله سليقه خاصي بود و دراينزمينه مهارت عجيبوغريبي داشت. سيدجوادي، مقالهنويس خيلي خوبي بود و بهآذين هم مترجم بود اما گرداندن مجله و اشراف به کار روزنامهنگاري چيز ديگري است که شاملو در آن زمينه آدم مسلطتري بود. او کساني را براي کار در مجله انتخاب و حمايت ميکرد که االن جزو افراد معتبر روزنامهها هستند. شاملو گروهي را از «توفيق» به «کتاب هفته» آورد که افراد بااستعدادي بودند. کارهايي که از «اردشير محصص» منتشر کرد، مثالزدني است يا کار با [مرتضي] مميز در مجله بسيار ثمربخش بود. بااينکه مميز، هنرمند درجه يک آن دوران بود، شاملو او را در کار مجله راهنمايي ميکرد و شناخت خوبي از کار نو در جهان پيدا کرده بود».

جالب است که «کتاب هفته» با هدايت زندهياد احمد شاملو پس از گذشت 6۵ سال از انتشارش، همچنان يکي از مجلههاي جذاب فرهنگي ايران است و هنوز هم شکل و محتوايش مخاطب را مجذوب خود و سوالي بزرگ را در ذهن تکرار ميکند که چرا نشريات ما پس از 6۵ سال هنوز نتوانستهاند به بلنداي آن نزديک شوند؟ در اين شماره «آنگاه» با گفتار و نوشتاري از: اسداهلل امرايي، ع. پاشايي، بهزاد شيشهگران، آيدا شاملو، مرتضي مميز، رسول نظرزاده، حسين گنجي، جواد مجابي، ابوتراب خسروي، کبوتر ارشدي، امير سقراطي، ساعد مشکي، محمد ابراهيميان، محمدعلي عمويي، علی امير رياحی، علياصغر حاج سيد جوادي، علي بلوکباشي، فاتح صهبا، فرزانه قبادي و با سردبيري آرش تنهايي و دبيري تحريريه، حسين گنجي در ۰42 صفحه در قطع وزيري و با جلد گالينگور به چاپ رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.