ساختخودرویامنیتیباآپشنپهپادمحافظ!

Vizhenameh - - صفحه اول -

شرکت سنگاپوری «اوتساو دیجیتال(latigid »)Otsaw اولین خودروی خودران امنیتی جهان را که بوسیله یک پهپاد حمایت میشود، تولید کرد. این ربات امنیتی O-R3 نام دارد و پهپاد آن میتواند مزاحمان را شناسایی و مسیر حرکت آنها را ردیابی کند.

این سامانه که با استفاده از الگوریتمهای یادگیرنده و یادگیری ماشین کار میکند، میتواند انواع موانع را در مسیر تشخیص دهد و برای جلوگیری از برخورد با آنها تغییر مسیر دهد. به عالوه این سامانه مجهز به سیستم تشخیص پالک اســت که خودروهایی که مجاز به حرکت در مکانهای مختلف نیستند را شناسایی میکند و از بقیه خودروها جدا میکند.پهپاد همراه با خودرو میتواند شعاع 100 متری آن را رصد کند و موارد مشکوک را شناسایی کند. یک تیم مدیریتی میتوانند عملکرد سامانه را تحت نظر بگیرند و در صورتی که نیاز باشد سامانه را از حالت خودکار خارج کرده و هدایت آن را برعهده بگیرند.این سامانه امنیتی خودکار میتواند برخی از وظایف امنیتی ســطح پایین را نیز انجام دهد، اما به هر حال نیاز به افراد زبده برای هدایت این سامانه و بررسی عملکرد آن ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.