جوالنمازراتیدرمناطقآزادایران

Vizhenameh - - صفحه اول -

چندی پیش مازراتی لوانته 201۷ پالک منطقه آزاد کیش را دریافت کرد، اما به تازگی گفته شده مازراتی گرنتوریسمو مدل 201۷ هم از راه رســید. این مازراتی آبی رنگ بهتازگی پا به گمرک جزیره کیش گذاشته تا پالک دائمــی دریافت کند.در حال حاضر بهدلیــل ممنوعیت واردات خودروهای باالی 2500 سیســی به کشــور، مدلهای 2015 به باال از مازراتی در بازار یافت نمیشــود. با این حال بهراحتی میتوان مدلهای 201۷ این کمپانی لوکسساز ایتالیایی را وارد مناطق آزاد کرد.قیمت این کوپه ایتالیایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس از 63۴ میلیون تومان آغاز میشــود و تا 622 میلیون تومان ادامه مییابد. البته با پول این خودروی ایتالیایی میتوان خودروهای اسپرت و جدید بیامو، نیسان، جگوار و حتی پورشــه 11۹ نیز خریداری کرد. بد نیست بدانید نسخه «گرنکابریو»ی این مازراتی، دارای قیمتی به مراتب گرانتر از نســخه کوپه اســت که از ۴66 میلیون تومان آغاز میشود و تا 62۷ میلیون تومان ادامه پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.