خودروهایسنگینبدونرانندهشرکتولوو

Vizhenameh - - صفحه اول -

شرکت ولوو در حال آزمایش خودروهای سنگین بدون راننده است، به همین منظور یک کامیون حمل زباله خودکار ســاخته که میتواند روند این کار در مناطق شهری را بهبود ببخشد.خودرو در یک مسیر از پیش تعیین شده به راه میافتد و میتواند از یک سطل زباله بهصورت خودکار به ســمت ســطل بعدی رانندگی کند. به دلیل اینکه کنترل گیربکس، فرمان، سرعت و دیگر موارد رانندگی توسط خودرو کنترل میشود نیازی به سوار و پیاده شدن مداوم اپراتور جمعآوری زباله نیست. تکنولوژی خودران باعث کاهش اثرات زیستمحیطی کامیونهای زباله میشود که این مهم از طریق برنامهریزی کامیون برای بیشترین کارایی ممکن به دست میآید. به لطف مجموعه سنسورهای اطراف کامیون، ایمنی نیز افزایش یافته، بهطوریکه کامیون بالفاصله پس از شناسایی مانع عکسالعمل نشان میدهد.بخش عمده تکنولوژی کامیون زباله از کامیون معدن خودکار ولوو به عاریت گرفته شــده، که در حال حاضر در معادن شمال سوئد مراحل تست خود را میگذراند. برنامه آزمایش کامیون زباله خودکار اواخر ســال 201۷ میالدی رسماً آغاز میگردد. هنوز معلوم نیست ولوو چه نقشهای برای آینده دارد، ما مجبوریم منتظر بمانیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.