«اشکودا»باخودرویاسپرتالکتریکیمیآید

Vizhenameh - - صفحه اول -

اشــکودا پس از حضور قدرتمند با محصوالت جدید کودیاک و کاروک در بازار محبوب شاســی بلندها، هماکنون به دنبال عرضه خودروهای الکتریکی و بدون آالیندگی متنوعی اســت. یکی از این نوع خودروها ویژگیهای اســپرت خواهد داشت که در آن از مدل کوپه دهه 0۷ که طراحی پیشــرانه و دیفرانسیل عقب داشت، الهام گرفته خواهد شد.زمانی که از مدیر توسعه اشکودا درباره ساخت این خودرو سؤال شــد، او گفت: «بله، اما این خودرو الکتریکی خواهد بود.» او هیچ جزئیاتی را مشــخص نکــرد، بنابر این زمان تولید آن مشخص نیســت و نمیدانیم از نظر پرفورمنس و محدوده حرکتی چگونه خواهد بود.البته زمانی که این خودروی اســپرت الکتریکی معرفی شــود احتماالً از معماری دیگر خودروهای الکتریکی گروه فولکسواگن به کار رفته استفاده خواهد کرد.

هرچنــد، پیش از ورود این خودرو به فاز توســعه، احتماالً برند اهل جمهوری چک با 5 خودروی دیگر که قبًال تأیید کرده، کالس خودروهای رو به رشد الکتریکی را هدف خواهد گرفت. این خودروها شــامل نسخه الکتریکی سیتیگو و نسخه تولیدی کانسپت ویژن E خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.