درگذشتقهرمانموتورسواریدرتصادفدوچرخه!

Vizhenameh - - صفحه اول -

نیکی هیدن یکی از ماهرترین موتورســواران دنیا هفته گذشــته دار فانی را وداع گفت تا شــوک بزرگی به دنیای سرعت وارد شود. او چندی پیش در تصادف دوچرخهاش با یک خودرو از ناحیه سر و سینه دچار مصدومیت شد و در نهایت اواخر هفته گذشته درگذشت.

هیدن اهل کنتاکی آمریکا بود و در ســال 2006 با تیم رپســول هوندا به عنوان قهرمانی مســابقات موتو جیپی دست یافت و توانست والنتینوی روسی مشهور را شکست دهد.

او سری مسابقات موتو جیپی را در انتهای سال 2015 و به منظور رقابت در مسابقات قهرمانی جهانی سوپربایک ترک کرد و سال گذشته دومین مسابقه در مالزی را برنده شد و در نهایت در رتبهی پنجم قرار گرفت.

در چهارشــنبهای که گذشت هیدن مشــغول دوچرخهسواری در نزدیکی شــهر ریمینی بود و با یک خــودرو تصادف کرد. او با چندین جراحت وارده به ســر و سینه به بیمارستان محلی انتقال یافت، اما از همان روز در شرایط اضطراری و کما باقی ماند. گفته میشود پزشکان نتوانستند فشار جمجمهی او را کاهش دهند و در نهایت او تسلیم این مصدومیت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.