لذترانندگیبافندقکرهای!

Vizhenameh - - صفحه اول -

نســل جدید خودروی شهری کیا پیکانتو بهبود درخور توجهی را تجربه کرده و پتانسیل به چالش کشیدن بهترینهای این کالس را دارد. پیکانتو برای اولین بار در ســال 200۴ چشم به جهان گشود و سپس در انگلســتان بهعنوان کوچکترین و ارزانترین محصول کیا عرضه شــد. پیکانتو اســتایل زیبا، تجهیزات مناسب، فضای کافی و هزینههای نگهداری پایین را ارائه میکرد.سپس نسل دوم این ماشین در سال 2011 معرفی شد و بهسرعت توانست در شهرهای شلوغ به فروش باالیی دست پیدا کند، اما با این وجود، رقبای جدیدتری مانند اشکودا سیتیگو، هیوندای i10 و رنو توئینگو به بازار آمدند و در برابر قیمت عالی، فضای داخلی کامًال بهروز و تجربه رانندگی بهبودیافته توانستند توجه خریداران را به سوی خود جلب کنند.حال نسل سوم پیکانتو با هدف حذف اشــتباهات نسل قبلی به بازار آمده است. این خودرو با کابین جادار، سطح تجهیزات باال و آپشنهای سفارشیسازی بهبود یافته است. سه پیشرانه مختلف نیز برای آن قابل انتخاب است از جمله یک واحد ســه سیلندر بنزینی توربوشارژ که برای اولین بار ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.