سرمایهگذاریچشمبادامیهاحدومرزندارد

Vizhenameh - - صفحه اول -

انتظــار میرود خودروســازان پیشــگام ژاپن در ســال 201۷ ســرمایهگذاری سنگین 25/5 میلیارد دالری را در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهند و بدین ترتیب رکوردی در این بخش ثبت شود. هزینههای تحقیق و توسعهی کمپانیهای هوندا، سوزوکی و سوبارو به رکورد جدیدی رســیده، اما تویوتا و نیسان همان سرمایهگذاری قبلــی را حفظ کردهاند. عالوه بر این، انتظار میرود امســال هزینه تحقیق و توسعهی میتسوبیشی 20 درصد افزایش یابد.

تویوتا دومین خودروساز بزرگ جهان بیش از 1 تریلیون ین 8/۹6( میلیارد دالر) هزینه تحقیق و توســعه در سال مالی 201۷ خواهد کرد. این موضوع برخالف کاهش سود عملیاتی و واگذار کردن عنوان بزرگترین خودروساز جهان به فولکسواگن میباشد. بخش بزرگی از ســرمایهگذاری تحقیق و توسعهی تویوتا به خودروهای ارتباطی، رانندگی خودران، هوش مصنوعی و روباتیک اختصاص خواهد یافت.

آکیو تویودا، رئیس تویوتا معتقد است به جای آنکه سود کوتاهمدت اولویت اول ما باشــد، در آینده آهســته و پیوســته سرمایهگذاری میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.