عجیبترینقوانینترافیکیدرجهان

Vizhenameh - - صفحه اول -

اگــر فکر میکنید قوانیــن و میزان جریمههــای رانندگی در ایران سرســامآور و دور از انصاف اســت، بد نیســت به قوانیــن ترافیکی در کشورهای مختلف دنیا اشاره کنیم که به واقع جالب و باعث تعجب است. مثًال در دانمــارک باید قبل از حرکت زیر خودرو را چک کنید. چرا که ممکن است کودکان برای بازی در پشت یا زیر خودرویتان مخفی شده باشند. خودروهای کثیف هم در روسیه جریمه میشوند و باید همیشه بدنه خودرو به خصوص پالک آن تمیز باشد. در مانیل فیلیپین اگر پالک خودرویتان به عدد 1 یا 2 ختم میشود، دوشنبهها نمیتوانید رانندگی کنیــد. البته مورد عجیبتر هم وجــود دارد و آن اینکه رانندگی با یک خودروی مشکی در روزهای یکشــنبه در دنور کلرادوی آمریکا ممنوع است. شاید جالبترین مورد این لیست به ژرمنها تعلق دارد چون اگر بنزین خودرو در اتوبانهای آلمان تمام شود، جریمه خواهید شد!

رانندگان حوزه اسکاندیناوی باید تمام طول روز با چراغ روشن حرکت کنند.چراغهای روشن میتواند در طول روزهای مهآلود و روزهای کوتاه بر امنیت سرنشــینان و دیگر رانندگان بیفزاید. در این منطقه شبهای بیپایان زمستان التزام استفاده از المپهای روشن را افزایش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.