تنها‌به‌خیابان شوش‌نروید!

Vizhenameh - - صفحه اول -

خیابان‌شوش،‌محل‌لوازم‌نایاب‌خودرو

فرشید قاجار قیونلو

اگر جزو آن دســته از افرادی هســتید که به خــودروی خود دلبســتگی دارید و به دنبال بهروز کردن سال به سال آن نیستید، باید برای تأمین قطعه آن از همین االن به فکر باشــید. مخصوصاً خودروهایی که خط تولید آن متوقف شــده است و قطعات آنها در لیست زیرخاکیها رفته است. اگر قطعه مورد نظرتان را در هیچ کجا پیدا نکردید به شما توصیه میکنم سری به منطقه شوش بزنید.

منطقهای که درآن دســت نیافتهترین قطعات را میتوان با قیمت پایین پیدا کرد. میخواهیم در این گزارش شــما را به خیابان شوش ببریم و از حال و هوای آنجا برایتان بگوییم.

خیابان شوش یکی از قدیمیترین خیابانهای تهران است. خیابانی همانند چراغ برق که بورس قطعات نو و استوک است. شــوش با بیش از 200 مغازه یکی از شــلوغترین محلهای کسب و کار پایتختنشینان است. حتی کوچه و پسکوچه آن هم از قطعات مربوط به خودرو اشباع شده است.

هنگامی که وارد یکی از مغازهها میشوید. بوی عجیب بنزین داخل مغازه، شــما را یاد پمپبنزین میاندازد. از فروشنده سؤال کردم بوی بنزین میآید! گفت بله، برای تمیز کردن قطعاتی که روغنی هستند از بنزین استفاده میکنم. تمام مغازه از قفسههای آهنی که بعضی از آنها زنگ زده بود چیده شده بود. مانند یک انباری هرچه که الزم داشتید پیدا میشد. برخی قفسهها مرتب بودند و برخی درهموبرهم. اما حال و روز مغازهداران قابل توصیف نیست. با اینکه خیابان شلوغ است و مغازهها پر از قطعه، اما خرید و فروش قابل توجهی صورت نمیگیرد. رکود در بازار خودرو تأثیر خود را هم بر این بخش گذاشــته است. تا حدی که برخی از آنها از حرف زدن با مشتری امتناع میکنند و سر و ته سؤال و جواب را یکی میکنند. اما هنگامی که میگوییم رکود، تصور نکنید فروشندگان دست روی دست و پا روی پا گذاشتهاند و از مشتری خبری نیست. مشتری هست اما به قول خودشان کم است. فروشندگان از اینکه تعداد خریدارانش مثل گذشته نیست گالیه دارند و میگویند بازار راکد است و هر روز به این فکر هستند که چه زمانی سرشان شلوغ میشود.

شــوش به آن تعریفهایی که شنیدید بسیار نزدیک است. دهان به دهان شــنیدید که در منطقه شوش قطعات استوک به فروش میرســد و حتی قطعات دزدی را به راحتی میتوان در آن پیدا کرد. قطعاتی که سارقان به این منطقه میآورند و به ازای آن پول کمی دریافت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.