قطعه سالم را از کجا بشناسیم؟

Vizhenameh - - صفحه اول -

در ایــن خیابان، قطعات خراب و معیوب هم پیدا میشــود که برخی از فروشندگان، اینگونه قطعات را به عنوان قطعه سالم میفروشند. یکی از مهمترین نکات در مورد خرید قطعات دست دوم، شناخت ســالم بودن قطعه خودرو است. اما این کار بســیار دشوار است. به همین دلیل توصیه میشــود اگر اطالعات کافــی در مورد قطعات خــودرو ندارید، به تنهایــی به خیابان شــوش نروید. بهتر است با تعمیرکار متخصص بــرای خرید بروید و یا خریــد لوازم را بر عهده تعمیرکار بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.