به هنگام خرید دقت کنید!

Vizhenameh - - صفحه اول -

در زمان خرید قطعه خودرو از خیابان شوش این نکته را در نظر داشــته باشــید که در این منطقه شــعار جنس فروخته شده تعویض که هیــچ، پس هم گرفته نمیشــود. پــس حتماً قطعهای که برای خــودرو خود تهیه میکنید، این اطمینان را داشــته باشــید که مناســب خودرو شما باشد. در غیر این صورت ضرر مالی خواهید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.