قطعات نو هستند یا استوک؟

Vizhenameh - - صفحه اول -

معموال بیشــترین ســؤالی که خریداران از فروشندگان میپرســند، در مورد استوک یا نو بودن قطعات اســت. در این باره باید بگویم که بیشــتر قطعات این خیابان کارکرده، اما در حد صفر هســتند. در حقیقت شما برای یک قطعه سالم پول پرداخت میکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.