کلیدی برای تمام پرایدها

Vizhenameh - - صفحه اول -

پراید دم دستترین ماشینی است که سارقان به ســراغ آن میروند. علت هم دارد، اول آنکه این خودرو در دست مردم زیاد است و قاعدتا برمبنای اصول و قوانین ریاضی، خودبهخود آمار لوازم یدکی آن نیز باال خواهد رفت. این خودروی ملی، چون لوازم جانبیاش زیاد مشتری دارد در نهایت انگیزه ســارقان برای سرقت را تأمین میکند. دومین دلیل، باز شدن در آن در سه ســوت انجام میگیرد. اگر پرایدتان از نوع قدیمی است و سوئیچش را به هر دلیلی با خود نیاوردهاید غصه نخورید چون میتوانید از ســوئیچ راننده پراید دیگری استفاده کنید که صد البته ســارقان بر این مهم واقف هستند و با یک ســوئیچ در هر چند خودروی پرایدی کــه دلتان بخواهد را باز میکنند. سارقی میگفت من شبهایی که مواد مصرف میکنم با دوســتانم شرطبندی میکنم که شــبی چند سرقت پراید میتوانیم انجام دهیم. شــرطبندی آغاز میشود و در خودروها را باز میکنیم اگر قفل فرمان داشته باشد با سرنگی که داخلش اسید است روی قفلها میریزیم و قفلها خیلی زود باز میشود. از آنجــا که خرید و فروش لوازم داخل خودروی پراید مثل آب خوردن اســت، ســارقان عالقه زیادی به این فقره دارند. این را هم بگوییم که پژو، آن هم از نوع 206 که به نوعی در لیســت خــودروی ملی قرار میگیرد، نیز مانند پراید ســرقتش راحت است. پراید و پژو 206 به خاطر لوازم جانبی و وسایل داخلشان به سرقت میروند. اگر سارقان خیلی زود خودروها را ببرند، در محل خلوت رها میکنند، چراکه به دردشان نمیخورد. آنها از واشر الی در تا باطری و چرخهای خودرو را به سرقت میبردند و بدنهاش هم که ارزش چندانی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.