بنز و بی.ام.و هم در امان نیستند

Vizhenameh - - صفحه اول -

شاید با خودتان تصور کنید بنز و بیام و! محال است! مگه داریم! مگه میشه که سرقت شوند؟ اما باید بگویم که هستند افرادی که این خودروهای مدل باال و به اصالح امنیتدار را سرقت میکنند. البد با خودتان میگویید چطور؟ سارقان یک ضرب المثل دارند و آن این اســت که برای رســیدن به هدف حتما یک راه وجود دارد. مدتی قبل باند سرقت خودروهای بنز و بی.ا.مو را دستگیر کردند و اعضای باندی که با شگردی عجیب، بیش از 30 خودروی بنز و بی.ام.و را در تهران به سرقت برده بودند. صاحبان این خودروهای مدل باال خودرویشان رادر خیابان پارک میکردند و زمانی که برمیگشتند از خودروشــان خبری نبود. پلیس بالفاصله وارد عمل شد و چند روز بعد از حادثه خودروهای مالباختگان به صورت اوراق کشــف میشد. سارقان از 30 مالباخته سرقت کرده بودند و بررسی این پروندهها نشان میداد خودروهای مورد نظر مجهز به جدیدترین سیستمهای امنیتی و ضدسرقت بودند. در ادامه تحقیقات متهمان بازداشت شدند و سرکرده این باند گفت: از آنجا که میدانستیم خودروهای بنز و بی.ام.و از ضریب امنیتی باالیی برخوردارند و سرقت آنها با مشکل همراه است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم با از کار انداختن سنســور سیستم حرارتی این خودروها، سرقت را انجام دهیم. این خودروها در برابر حرارت حساس هستند و به راحتی با این شگرد میتوان ضریب امنیتی خودرو را پایین آورد. براساس نقشــه، زیر سنسور حرارتی این خودروها فندک روشن کرده و درهای ماشین بهطور خودکار باز میشود سپس سیستم امنیتی خودرو را هک کرده و آن را روشــن میکردیــم. فروش این خودروها احتمال داشت ما را گرفتار کند به همین خاطر آنها را اوراق میکردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.