مزدا 3 درکمتر از 14 ثانیه

Vizhenameh - - صفحه اول -

فقط خودروهای ایرانی نیستند که خیلی راحت سرقت میشوند، شــاید باور نکنید. اما مزدا 3 یکی از پرســرقتترین خودروها است و سارقان در کمتر از 30 ثانیه آن را به ســرقت میبرند. دو آپشن خارجی بودن و لوکس بودن این ماشــین باعث شده که آن را سرقت کنند. از سویی آموزش ســرقت این مدل خودرو هم خیلی راحت است. یکی از سارقان حرفهای که تخصصش در سرقت مزدا 3 و انگیــزهاش برای این کار شــاد کــردن دل نامزدش بود گفت: سالها پیش یکی از دوستان سرقت سرعتی خودرو را به من یاد داد، اما مدتی بود که دور ســرقت را خط کشیده بودم. تا اینکه چند وقت قبل با دختری آشــنا شــدم. او به مزدا 3 عالقه زیادی داشــت و از رانندگی با آن لذت میبرد. از آنجا که تخصصم ســرقت مزدا 3 بود و درفاصله ۴1 ثانیه خودرو را سرقت میکردم، تصمیم گرفتم به خاطر او ماشین بدزدم. با هم به سرقت میرفتیم. بعد خودم یا او پشت فرمان مینشســتیم بعد از دور دور کردن وســایل بــا ارزش آن را میدزدیم و میرفتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.