33‌ثانیه‌تا‌تصادف‌بعدی!

Vizhenameh - - صفحه اول - کوشا مهشید فالحی

ســاخت فیلمهایی بــا صدها خودروی اســپرت بــا رنگهــای خیرهکننــده که هــر کــدام آرزوی ماشینبازهاست و چندین ستاره محبوب سینمایی و داغون کردن بیش از 1300 خودروی رنگارنگ و بیش از 523 میلیون دالر هزینه دور از ذهن نیست. چرا که در فیلم سریع و خشن تمام این صحبت ها محقق شد. این فیلم در هفت قسمت قبلی خود تمام ماشین بازها را به ســمت خود کشید و حال در جدیدترین قسمت این سری فیلمها که بهتازگی روی پرده سینماها رفته و از بیش از 15 خودرو با قابلیتهای عجیب اســتفاده شده با فروش بیســابقهای روبهرو شده است. ماشین دام(شــخصیت اصلی فیلم) که نقش اول فیلم را بازی میکند و مورد توجهترین ماشین فیلم هم هست یک دوج چارجر68۹1 هست که بهخاطر بدنه پهن و زوایای تیــزی که دارد از لحاظ ظاهری آن را شــبیه به فورد موســتانگ 1۹65 راننده معــروف دریفت، کن بالک کرده است که کمی هم میتواند شبیه به خودروهای فیلم ‪mad max‬ باشد و با داشتن این طراحی ثابت میکند که صاحبش یک آدم شرور و خطرناک است.

ماشین بعدی که در این فیلم حسابی جوالن میدهد شــورولت فلیت الین 1۹51 است که در یک مسابقه خیابانــی با یک فورد فایرالین در کوبا از آن اســتفاده میکند. ظاهر ماشین کامال فرسوده است، حتی گلگیر و در موتور هم ندارد، ولی وجود یک توربو شارژ بزرگ و قوی در گوشهای از موتور این آهن پاره، سبب شده هر ماشینبازی را هیجانزده کند. از نظر خیلی از منتقدان، این خودرو یکی از جذابترین نکات این فیلم است. در فیلم سریع و خشن ‪)fast &furious(‬ آفرودها هم ماشینهای خودشان را دارند.

خودروی دو دیفرانسیل رالی فایتر با طراحی شبیه به بیچ باگی و ظاهر کوپه مانندش و آیس رام با شباهت زیادش به هامر و با شــنیهای تانک به جای چرخ در کنار یــک تانک واقعی که برای ایــن فیلم طراحی و ساخته شده است، این قســمت را کامال از ۷ قسمت قبلی این فیلم متفاوت کرده است. یکی از لوکیشنهای این فیلم خیابانهای کشور کوبا است، کوبا که به علت ممنوعیــت واردات خودرو و جو سیاســی آن به مهد خودروهای کالسیک لقب گرفته است. لذا در این فیلم میتوانید انواع و اقسام خودروهای کالسیک را ببیند. شاید این خودروها در کوبا ارزش خاصی داشته باشند، اما در سایر کشورها همین کالسیکها بسیار باارزش و گرانقیمتهستند.

از سویی، یکی دیگر از هیجانانگیزترین قسمتهای فیلم در ایسلند اســت. حضور خودروهای نظامی این کشــور و زیردریایی بسیار مجهز باعث شده است این فیلم را متفاوتتر از قســمتهای قبل کند. البته یک الدای جدید 1۷00 سیســی هم به نمایش گذاشته شده است که نتوانســت طرفداری را برای خود جلب کند. بنتلی کنتینانتال 633 اسبی، مرسدس ا ام جی ۷۷5 اســبی، جگوار سری اف 550 اسبی، وی 8 کوپه و ســوبارو ‪BR-ZS ۰۰۲‬ هــم از جمله خودروهایی هستند که در این فیلم به نمایش گذاشته شدند. این فیلم جایی را برای طرفداران و دوستداران انواع خودروها کم نمیگذارد. حتی برای طرفداران خودروهای ژاپنی نیز جایی در نظر گرفته شــده است. نیسان جیتیآر یا همان گودزیالی معروف که در اولین قســمت این ســری فیلمها به نوعــی کامال معرفی شــد، خوش درخشــید و در آن زمان هوادارانش را دو چندان کرد نیز در این فیلم وجود دارد. این بار هم نیســان از قافله عقب نماند و خودروی کانســپت idx کوپه 2میلیون دالری خــود را که در نمایشــگاهی در ســال 2013 رونمایی کرده بود، با یک پرواز به فیلم رساند تا از این طریق این خودرو را جاودانه کند. جالب اســت بدانید ون دیزل (دام، نقــش اول فیلم) چند ماه قبل عکس این ماشــین را در پیج اینســتاگرام خودش گذاشت و نویــد حضــورش را داد. از نظر خیلــی از طرفداران ماشینهای آمریکایی، شــورولت کوروت 1۹66 یک اسطوره به حســاب میآید که در بیشتر فیلمها از آن استفاده میشــود. قیمت باال، کمیاب بودن و طراحی بسیار خاص این خودرو هر بینندهای را مجذوب خود میکند. این اسطوره آمریکایی که این بار به طور اتفاقی در یک مزرعه بعد از ســالها خاک خوردن پیدا شد، بعد از بازســازی و رنگآمیزی مجدد دوباره توانســت هوادارانش را هیجانزده کند.

گاو وحشی فروچو المبورگینی (بنیانگذار کارخانه المبورگینی) این بار نشــان داد که حتی روی یخ هم میتوانــد قدرتش را به رخ بکشــد. خفــاش یا همان مورســیه لگو ( )Murcièlago کــه به خاطر رنگ نارنجیاش از بقیه ماشینهای این فیلم متفاوتتر است، این خودرو به گونهای روی برف و یخ سواری میداد که باعث حیرت طرفدارانش شد، اما متأسفانه این ماشین هم مثل خیلی از ماشینهای این فیلم ناگزیر به نابود شدن بود.

اینها قابل توجهترین خودروهای فیلم سریع و خشن هشت بودند، ولی در این بین صدها ماشین شهری نیز نابود شدند. بیشتر این خودروها که بعضا برای تبلیغ با هزینهای گزاف مورد اســتفاده قرار گرفتهاند، جدای از بحث جذابتر کردن فیلم نقش اسپانســر را هم دارند و متأسفانه سختترین و شــاید غیر ممکنترین کار پیدا کردن قیمت این قرارداد اســت. در اولین قسمت این ســری فیلمهای سریع و خشن تقریبا 8۷ خودرو از بین میرود و تا قســمت 8 این ســری فیلمها این تعداد چندین برابر میشود که البته رکورد آن متعلق به ششمین قسمت این فیلم با نابود کردن بیش از 0۴3 ماشــین بود که اگر این عدد را به مدت فیلم تقســیم کنیم در هر 33 ثانیه یک خودرو نابود شده است.

گرانی بیش از 15 میلیون تومانی خودروهای خارجی

طــرف دیگــر این ماجــرا مردم هســتند و معتقدند قیمت خودروهای خارجی بیش از 15 میلیون تومان در بازار ایران گرانتر است. همین خودروهایــی که با قیمتهــای نجومی در بازار کشورمان عرضه میشود در کشور تولیدکنندهاش و حتی سایر کشورها که مصرفکننده هستند، بسیار پایینتر اســت. ولی چون چارهای وجود ندارد مردم به همین قیمتها راضی هســتند و آنها را در سبد خرید خود قرار میدهند. برخی از خریداران این خودروها میگویند: وقتی خودروی خارجی خریداری میکنید به هیچ عنوان ضرر نخواهید کرد، چرا که با گذشــت زمان به جای آنکه ارزان شود، گرانتر میشود. لذا هزینهای که در ابتدا پرداخت میشود ارزش دارد. یکی دیگر از شهروندان که میخواهد مرکب خود را فرنگی کند میگوید شــورای رقابــت در قیمتگذاری خودروهای داخلی موفق نبوده اســت، حال چه برسد به قیمتگذاری خودروهای خارجی!شاید همین نوع نگاه باعث شــده که مردم تمایلی به ورود شورای رقابت به این عرصه را نداشته باشند چرا که تصور میکنند با دستکاری قیمتها به جای ثابت ماندن، قیمتها چند برابر خواهد شد.

حال سؤال این است که دودوتای واردکنندگان خودرو چهارتا میشــود؟ آیا قیمتهایی که به مردم داده میشــود، منطقی است؟ اگر از مردم این سؤال پرسیده شود قطعا میگویند دودوتای آنها 8 میشــود. ولی واردکننــدگان جواب را ۴ میدهند و میگویند دلیــل گرانی خودرو را نباید در بیــن واردکنندگان جســتوجو کرد. قوانین هستند که قیمت خودروهای خارجی را کمرشکن میکند.

عوارض و پالک 16 میلیون تومان تمام میشود

بــا این اوصــاف خیلیهــا نمیدانند فرمول قیمتگذاری خودروهای وارداتی چیست و این موضوع در بین فروشندگان خودرو هم بیپاسخ مانده اســت اما یکی از واردکننــدگان خودرو زوایــای جدیدی از آن را برای ما تفســیر کرد. محمد نوروزی که چند ســالی است واردکننده خودرو شده است گفت: پرداخت حق گمرکی، هزینه پالک و اسقاط ماشین باعث گرانی خودرو میشــود. اگر این موارد نبود مردم با قیمتهای پایینتری میتوانســتند خودروهای وارداتی را خریداری کننــد. میخواهم یک خودرو را مثال بزنم تا خوانندگان شــما متوجه شــوند به ازای واردات یک دستگاه خودروی خارجی، واردکننده باید چه هزینهای پرداخــت کند. حق گمرکی خودروی توســان حدود ۴5 الــی 55 میلیون تومان اســت. عوارض و پالک خودرو که معیار آن فوب خلیج فارس است برای خودروی عنوان شده حدود 16 میلیون تومان میشود.

وی افــزود: عــوارض و پــالک، دربرگیرنده درصدی برای شهرداری، هالل احمر، دارایی ...و است. لذا این میزان پول هم که به قیمت خودرو اضافه شــود، میبینید که قیمتها چگونه سیر افزایشــی خود را دنبال میکند و واردکنندگان سود کمی دریافت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.