فرمول‌محرمانه‌ واردکنندگان‌خودرو‌ چیست

Vizhenameh - - صفحه اول - آرمین جهانشاهی

نوبران ‌ههای‌خارجی‌با‌قیم ‌تهای‌سلیق ‌های‌

خودروهای وارداتی چگونه قیمتگذاری میشوند؟ خیلیها میگویند فرمول قیمتگذاری در مورد خودروهای وارداتی محرمانه است و هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد. شــاید همین محرمانه بودن باعث شده است که واردکنندگان خودروهای خارجی روز به روز بر پولشان افزوده شــود و خریداران آن برای خرید خودروهای خارجی در نوبت بمانند تا پولشان به قیمتهای ارائه شده، برسد. چندی پیش رئیس شورای رقابت که مسئول قیمتگذاری خودروهای داخلی است به خودروهای وارداتی هم اشــارهای کرد و گفت میخواهیم خودروهای خارجی را هم مشمول قیمتگذاری کنیم تا مردم بواســطه انحصار در این بخش با قیمتهای باال خرید نکنند. چند ماهی از این صحبت گذشته است اما هنوز خبری از قیمتگذاری خودروهای وارداتی نیســت. زمزمهها اینگونه است که کسی زورش به واردکنندگان خودرو نمیرسد، لذا باید به شرایط موجود تمکین کرد. ولی شــورای رقابت موضوع قدرت واردکنندگان خودرو را جــدی نمیبیند و میگوید به دلیل مشــغله و فعالیتهای متعددی که شــورای رقابت دارد هنوز به پرونده قیمتگذاری خودروهای وارداتی نرســیدهایم. لذا وعده داده اســت که حداقل تا پایان ســال موضوع قیمتگذاری خودروهای وارداتی را نهایی کند. این شــورا معتقد است قیمت خودروهای خارجی بیجهت در بازار داخلی گران اســت و باید حداقل بین 10 الی 15 میلیون تومان ارزانتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.