خودروهایی‌متفاوت‌از‌یک‌کارخانه

«خودرو+»‌از‌خودروهای‌35‌تا 55‌میلیون‌تومان‌گزارش‌م ‌یدهد‌

Vizhenameh - - صفحه اول - عمادالدین جعفری

هفته گذشته خودروهایی که بین 50 تا 53 میلیون تومان است را برای شما خوانندگان «خودرو پالس» لیست کردیم ودر مورد مزایا و معایب آن حرف زدیم. برای این هفته ســراغ خودروهای 53 تا 55 میلیون تومان رفتیم. برای اینکه در رنج قیمتی عنوان شــده خودروی صفر کیلومتر خریداری کنید تنها سه انتخاب پیش روی شما است. رنو ساندرو استپ وی، برلیانس H320 و H330 انتخابهای شما هســتند. خودروهایی که همگی آنها در بازار موفق بوده و توانســتهاند سهم خوبی برای خود دست و پا کنند. نکته جالب اینکه این سه رقیب همگی تولیدات شرکت پارسخودرو بوده و در حقیقت رقبایی از یک شرکت هستند.

چمدانچینی را آغاز کنید

از ارزانترین آنها شــروع میکنیم. خودرویی که جوانان کمتر بهســمت آن رفتــه و خانوادههای پر جمعیــت آن را ترجیح میدهند. برلیانــس H330 خودرویی که از موتور1/5 لیتری بهره میبرد. موتوری که قادر به تولید 103 اســب بخار قدرت بوده و 138 نیوتنمتر گشتاور دارد.

ایــن خــودرو 1250 کیلوگرمی خودروی چاالکی نیســت. اگرچه گیربکس ۴ ســرعته اتوماتیک آن ســعی دارد تا قدرت موتور را به خوبی انتقال دهد، اما کمی تأخیر چاشنی کار شده و از اینرو نمیتوان روی شتابگیری آن حساب باز کرد.

این ایراد زمانی بیشــتر به چشــم خواهد آمد که با حداکثر سرنشین بخواهید مسیرهای سرباالیی را طی کنید. اما برلیانس در درون کابین فضای خوبی دارد، طراحی ساده، امکانات خوب و صندلیهای راحت از خصیصههای این خودرو چینی اســت. ایــن در حالی اســت که در عبور از جادههــای پر پیچوخم به هندلینگ خوب آن پی خواهید برد.

صندوق جادار را فراموش نکنید و برای رفتن به سفر میتوانید با خیال راحت چمدانهایتان را ببندید. H330 در بازار دست دوم خودروی موفقی نیست و البته این عدم موفقیت منحصر به ایــن خودرو نبوده و همه چینیها از آن رنج میبرند. چراکه در هنگام فروش با افت قیمت زیادی همراه خواهد بود.

منتظر افت قیمت باشید

بــا یک میلیــون تومان بیشــتر میتوانیــد H320 بخرید. خودرویی محبوب برای جوانها، چراکه ظاهر جذابی دارد و یک خودروی هاچ بک اســت. این خودرو قابلیــت این را دارد که با کمی تغییر زیباتر شده و دلربایی کند. این روزها در خیابان هم نمونههای اســپرت شده آن را زیاد میبینیم. موتورش هم حجم با نمونه صندوقدارش اســت، اما به دلیل وزن کمتر، خودروی چاالکتری نســبت به برادر بزرگترش اســت. هندلینگ باالیی دارد و فضــای کابین نیز همانند 330 ســاده اما راحت طراحی شده است. امکانات این خودرو نیز مناسب بوده و مصرف سوخت پایینی دارد. فضای صندوق بار خیلی جادار نیست اما برای یک خــودروی هاچبک قابل قبول اســت. H320 اگر چه خودروی محبوبتری نسبت به 330 است اما در بازار باز هم با افت قیمت زیادی همراه است. فروش این خودرو در بازار دست دوم راحتتر از نمونه صندوق دار اســت، اما افت قیمت زیاد آن سبب شده تا افراد کمتری تمایل به خرید نمونه صفر کیلومتر آن داشته باشند.

ضربهگیر خوبی است!

55میلیــون تومان پرداخت میکنیــد و یک خودروی دندهای میخرید. البته کمی غیرمنطقی به نظر میرسد چراکه سلیقه بازار عوض شده و همه به دنبال خودرویی با گیربکس اتوماتیک هستند تا خستگی ماندن در ترافیک را کمتر کنند. از ایــنرو اقبال بــا خودروهای گیربکس اتوماتیک اســت، اگرچه ســاندرو یک گیربکس خوب با یک موتور پر قدرت دارد کــه همین امر ســبب شــده تا از آن یــک خودروی چاالک بســازد اما پول زیادی را بایــد برای یک خودروی دندهای بپردازید. این خودرو نیز کابینی ســاده دارد که کیفیت پایینی داشته و تفــاوت چندانی با تنــدر0۹ ندارد. ظاهــر خوبی دارد و فضــای کابین نیز قابل قبول اســت اما صنــدوق بار اجازه نمیدهــد تا با خانواده و البته چمدانهای زیاد ســفر کنید اما اگر هم به ســفر بروید سواری نرم و راحتی ارائه داده و بــه خصوص در عبور از ناهمواریهــا فنربندی آن به خوبی ضربات را دفع میکند.

در سرباالییها صبور باشید

باید اینطور نتیجهگیری کرد که اگر خودرویی صندوقدار برای خانوادههای پرجمعیت میخواهید H330 انتخاب شما است هر چند کــه باید کمی با آن مراعات کــرده و به خصوص در سرباالییها صبور باشید. در سوی دیگر اگر دوست دارید خودرویی زیبا با امکانات خوب و گیربکس اتوماتیک در اختیار داشته باشید فضای زیادی هم از صندوق بار نمیخواهید H320 بخرید و یا اگر هم داشــتن گیربکس اتوماتیک برای شــما مهم نیســت و بیشتر بهدنبال خودرویی پرشتاب هستید که سواری خوبی داشته باشد استپ وی گزینه شما است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.