سدا‌نهای‌ محبوب‌وارداتی‌ ایران‌در‌سال‌59

کدام‌خودروی‌وارداتی‌فروش‌ بیشتری‌در‌بازار‌ایران‌دارد؟‌

Vizhenameh - - صفحه اول - عمادالدینجعفری

خودروهای ســدان در هر کالسی همیشــه جذاب بوده و هستند افراد معموالً به دنبال خودرویی با صندوق بار بزرگتر میگردند و این کالس از خودروهــا را انتخاب میکنند. ایــن کالس نه تنها در ایران، بلکه در همه جای دنیا طرفداران زیادی دارد. از صندوق بار که فاکتور بگیریم نمیتوان از ســواری جذاب این خودروها بهراحتی گذشــت. برخــی از آنها در کالسهای بزرگتر ســواری نرم دارند و برخی دیگر در کالسهای کوچک سواری اســپرتتر، اما همیشه میتوان در هر کالسی، خودرویی باکیفیت سواری باال را خریداری کرد. در این گزارش به ســراغ پرفروشهای وارداتیهای بازار ایران در کالسهای مختلف سدان رفتیم. کالس Cیا همان سدانهای کوچک، شاید فکر کنید که در این کالس رتبه پرطرفدارترین و یا پرفروشترین به هیوندای النترا برسد، اما اشــتباه نکنید چراکه در سال ۴۹ رتبه یک به تویوتا کروال با حجم واردات 1۷۷2دســتگاه رســید و رتبه دوم نیز به کیا سراتو با ۴۷12دستگاه. ولی در سال 5۹ کروال عنوان اولی خود را به سراتو داد چراکه سراتو با حجم واردات ۷062دستگاه رتبه یک را کسب کرد، اما کروال تنها 3۹۴1دستگاه فروخت.

این دو خودرو سدانهای محبوبی هستند که در بازار ایران حضور دارند. کروال یکی از کم استهالکترینهای بازار ایران است و از گذشته مردم آن را دوست دارند. خودرویی کم مصرف با امکانات کم و البته با سواری خوب. در سوی دیگر سراتو با شتاب خوب و امکانات زیاد سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده اســت. موتور ســراتو قویتر از کروال است و در شتابگیری نیز از پس کروال بر میآید. در حال حاضر ســراتو در حدود 831میلیون تومان قیمت دارد و کروال نیز در نمونه کارکرده در حدود 0۴1میلیون تومان خرید و فروش میشود.

در کالس D یا سدانهای بزرگتر، پرفروشترین خودرو کیا اپتیما است. خودرویی که در ســال 16535۹دستگاه از آن راهی بازار ایران شــده و توانسته ســهم خوبی از بازار را به دســت آورد. این در حالی اســت که دیگر کرهای بازار هیوندای ســوناتا نیز توانســته با واردات 2۹۹2دســتگاه عنوان دومین پرفروش بازار را در این کالس به چنگ آورد. این دو خودرو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امکانات در سطح باالیی قراردارند. اما اپتیما ســواری خشکتر و اسپرتتری نسبت به ســوناتا داشــته و البته ظاهر جذابتری دارد. در حال حاضر سوناتا و اپتیما در بازار در حدود 0۹1میلیون تومان در نمونه فول امکانات قیمت دارند که البته میتوان نمونههای ارزانتر را با امکانات کمتر و سوناتا را با نمونه هیبرید خریداری کرد.

به ســدانهای لوکستر در کالس E میرســیم خودروهایی که قیمتهای باالیی داشــته و البته حجم وارداتشــان نیــز کمتر از دو کالس دیگر است، اما در کالس خود از محبوبترینها هستند. بیامو ســری 5 رتبه یک این کالس را به خود اختصاص داده اســت. با آمار واردات 3۷2دســتگاه در سال 5۹ و پس آن نیز بنز E قرار دارد که با ۴۴2دستگاه در سال 5۹ رتبه دوم را گرفت. سومین خودرو لکسوس ES اســت که تنها 62 دستگاه از آن وارد شده و سهم بسیار کمی از بازار را به خود اختصاص داده است. بنز و بیامو طرفداران خاص خود را دارند و نمیتوان هیچ کدام را برتر دانست. بیامو با موتوری پرقدرتتر و البته شتابگیری بهتر توانسته سهم خوبی از بازار را داشته باشد و بنز نیز با قیمتی باالتر اما استهالک کمتر مقام دوم را کسب کرده است. بنز E در نمونه کارکرده در بازار در حدود 580 میلیون تومان قیمت دارد که البته در نمونههایی با آپشنهای کمتر این قیمت کاهش مییابد. بیامو ســری 5 نیز در حدود 0۷۴ میلیون تومان قیمت دارد که این قیمت مربوط به نمونه صفر کیلومتر آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.