شفافیت‌تخم‌مرغی‌

Vizhenameh - - صفحه اول - شهاب پاکنگر، فاطمه تهرانی

بشــر از ابتدای خلقت با معضل قیمتگذاری دست به گریبان بوده، به شکلی که حتی در ادبیات کهن ما نیز آمده است «دل به دام اون زلفای سیات بنده/ من اسیرتم قیمت نــگات چنده؟» در روزهای اخیر با فروکش کردن شــور و هیاهوی انتخاباتی، رسانهها برای خالی نبودن عریضه هم که شده، دوباره به این معضل همیشگی بشر بازگشتهاند و چون دیواری کوتاهتر از دیوار واردکننده خودرو پیدا نمیشــود، عــدل آمدهاند ســراغ مکانیزم قیمتگــذاری خودروهای وارداتی. اما یک ضربالمثل قدیمی هســت که میگوید: «طال که پاکه چه منتش به خاکه». باید بگویم که ما صنف واردکنندگان خودرو، همه چیزمان شــفاف است؛ فقط نوع شــفافیتمان با تعریف عموم کمی تفاوت دارد. مثال همه اتاقهایشان را برای افزایش شفافیت، شیشهای میسازند، اما ما با شانه تخممرغ میسازیم که یک وقت صدایمان مزاحم کسی نشود. در ادامه بخشی از اسرار سیستم قیمتگذاری خودروهای وارداتی را تشریح میکنیم تا متوجه شوید واقعاً از جانب ما چیزی برای پنهانکاری وجود ندارد.

الــف) بگذارید همین ابتدای امر یک نکته را شــفاف کنــم، کار گروهی با تبانــی و مافیا فــرق دارد. ایرانی جماعــت به خاطر کار تیمیاش در جهان زبانزد خاص و عام اســت. اگر ما و چند واردکننده دیگر با هم هماهنگ میشــویم و به صورت تیمی قیمــت را فقط چند برابر میکنیــم، صرفا به خاطر حمایــت از نیروی کار داخلی و تولید ملی اســت. فرض کنید این خودروهای وارداتی همقیمت با خودروهای باکیفیت خودمان مثل ســمند و پژو و پراید باشــند؛ به نظر شما مردمی که صبح تا شب سرشــان در کانالهای ماهوارهای است، کدام را انتخاب میکنند؟ آیا درســت است که ما با پایین آوردن قیمت، باعث شویم کلی کارگر ایرانی از نان خوردن بیفتند؟

ب) اعمال نفوذی که ما توی قیمتگذاری میکنیم نه تنها به نفع قشــر کارگران زحمتکش، بلکه به نفع همه جامعه اســت. اگر ما در قیمتگذاری خودروها مداخله نکنیــم و قیمت هر خودرویی صراحتا معلوم باشــد، آن وقت ریچکیدزهای مظلوم در کالنشــهرها چطور ســر اینکه چه کسی بیشــتر، پول ماشین توی پاچهاش رفته کل بیندازنــد؟ مگر جامعه فقط متشــکل از دهکهای پایینی است؟ مگر دهکهای باالیی دل ندارند؟

ج) شما فکر میکنید ما مسبب مشکالت قیمتگذاری هســتیم. در حالی که مشــکل مطابق معمول از جانب غربیها اســت که قیمت تولیداتشــان، در بازار ما باالتر از بازار جهانی اســت. همین غربیها در جامعه شــایعه کردهاند که ایراد از گمرک ماســت که روی کاالها تعرفه میگذارد! به عنوان یک کارشناس خبره عرض میکنم، اشکال از گمرک ما نیست؛ چطور چین میتواند کاالهای باکیفیت خود را بدون هیچ مشــکلی به قیمت سه جفت هزار تومان در مترو عرضه کند؟! دلیلش مشــخص است چون چین در شرق است، در غرب نیست.

د) این نوســانات قیمت، حافظ آبروی افراد نیز هست. ممکن است یک نفر میلیاردر باشد، ولی اهل فخرفروشی نباشــد و دلش نخواهد که کســی از این موضوع بویی ببــرد. با توجه به وضعیت قیمتگــذاری فعلی، این فرد میتواند یک ماشین شاسیبلند را به قیمت گزافی بخرد، اما بعدش توی لیســت اموالش بنویســد که این ماشین را خیلی ارزان خریدهام و در پرانتز اضافه کند که اســم شناسنامهای این ماشین «پاترول» است منتهی ما توی خانه «پاجرو» صدایش میکنیم.

هـ) علم جدید ریاضیات دیگر مانند قبل نیســت، االن 16 میلیــون خودش 30 میلیون اســت یا مثــال ۴ درصد از 56 میلیون، میشود 23 میلیون. رویکرد جدیدی که علم به خود گرفته اســت همان رویکردی است که هواداران کاندیدایی که در انتخابات دوم شد در پی گرفتند؛ اول حساب کردند دیدند به تفکیک استانی کجا اول شدهاند و آنجا جشن قهرمانی گرفتند؛ سپس در سایر جاها جشن نایبقهرمانی برپا کردند. ما به شما تضمین میدهیم این نوسانات قیمت خودروهای وارداتی هم یک منطق علمی در پشت خود دارد. پس وقتی از علم سر در نمیآورید سراغ عدد و رقم نروید و کار را به کاردان بسپارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.