سفرنامه‌خودرویی

Vizhenameh - - صفحه اول -

در شــماره ششــم خودروپالس میخواهیم به کشورهای سازنده خودرو اشــاره کنیم که چندین گام جلوتــر از ما در صنعت خودروســازی در حال حرکت هستند و تنها به خودروسازی اکتفا نکردند. در کشورمان شــرکتهای خودروسازی تنها از محل فروش خودرو و خدمــات پس از فروش درآمد دارند و برای هیچ تغییری هم برنامهای ندارند. چه بســا در صورت تغییر شــرایط موجود زیانده هم شوند. ولی خودروسازان جهانی از ارائه انواع خدمات به سودآوری باالیی دست پیدا کردند.

آپشن خاص یک خودرو را خودروسازان طراحی کنند

خودروسازان جهانی پا را فراتر از مرزهای خود گذاشتند و از طریق ارائه خدمات بهتر به مشــتریان خود توانســتند محصوالت بیشتری را بفروشــند و سطح رضایت مشتریان را بــاال ببرند. یکی از مواردی که میخواهیم به آن بپردازیم آپشن است. همه ما با آپشنهای متعدد خودرو آشنا هستیم و اگــر در ایــران بخواهیم برای راحتی خود و سرنشــینان وسیلهای را اضافه کنیم سراغ فروشگاههایی میرویم که در این زمینه میتوانند خدمات دهند. ولی خودروسازان جهانی آپشــن را منحصرا برای خودروی تولید شــده خود طراحی میکنند. به عنوان مثال راکبان خودروهای ایرانی برای تغییر چراغ خود باید آنهایی را که میتوانند در مورد خود استفاده کنند در ســبد انتخاب خود بگذارند، اما همین امر در سایر کشورها اینگونه است که خودروساز چراغ خاص با نور خاص را تنها برای آن مدل خودرو طراحی میکند، لذا مشــتریان جهت منحصر به فرد بودن سراغ آن آپشنها میروند. وقتی خدمات اینگونه به مردم داده شــود ضمن ســودآوری برای کارخانــه، مردم هم به ســراغ مکانهای دیگــر که معلوم نیســت آن آپشــن را به لحاظ کیفی چگونه تولید کردهاند نمیروند. ارائه آپشن نیازمند هزینه، تخصص و درک صحیح از بازار است. خودروساز باید بداند نیاز مشتریانش چیست و چگونه میتوانــد آن را تأمین کند. لذا یکی از توصیهها این میباشد که دیگر در ایران موضوع خدمات و آپشن از سوی خودروسازان مغفول باقی نماند و آنها سعی کنند مانند رقبای جهانی خود در این عرصه حضور پیدا کنند. یکی از مشکالتی که همواره در بخش آپشن بوده این است که هر کس در این حوزه ورود کرده به دلیل مدیریت نادرست، شکست خورده و یا عمر کوتاهی داشــته اســت. بدین جهت باید به صورت تخصصی و با در نظر گرفتن بازار وارد این عرصه سودده شد.

بیمه تعمیرات هم نداریم!

دو بیمــه خودرو در ایران وجود دارد، یک بیمه شــخص ثالث و دیگری بیمه بدنه اســت. ولی در سایر کشورها بیمه تعمیرات هم تعریف شــده است. شــرکتهای خودروساز با توجه به ریسکها و رانندگی فرد که از بیمه سالهای گذشته او مشخص است، خودرو مورد نظر را بیمه تعمیرات میکنند. لذا مشــتری با پرداخت پول حق بیمه میتواند تا یکسال از خدمات رایگان تعمیرات بهرهمند شــوند. از اینرو هر زمان که خودروی فرد به تعمیرات نیاز داشته باشد به او خودروی جایگزین میدهند و فرد بدون هیچ مشکل میتواند به زندگی خود بپردازد. در ایران هم میتوان چنین کاری را تعریف کرد تا دیگر مردم درگیر پرداخت هزینههای تعمیرات نشوند.

لیزینگهای واقعی

یکی دیگر از مواردی که برای خودروسازان جهانی پولساز اســت خدمات مربوط به اقســاط و لیزینگ است. خریدار خودرو با پرداخت اقساط میتواند صاحب یک خودرو شود و سه سال بعد برای تعویض آن اقدام کند. فروش شرایطی آنها واقعی است و هر دو طرف از این شرایط منتفع میشوند. اما در ایران چنین نگاهی وجود ندارد و در فروشهای لیزینگ (از سوی شرکتها صورت میگیرد) خریدار باید پول بسیار زیادی را پرداخت کند از اینرو خیلیها سراغ چنین شرایطی نمیروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.