مخاطبان‌بخوانند

Vizhenameh - - صفحه اول - سید ناصر موسوینژاد

خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

مصرف روغن بیش از حد معمول است، دو ماهه که خودروام به چنین وضعیتی دچار شده است؟

الستیک گیت سوپاپها حالت الستیکی خود را از دست داده یا گشاد شده است. یکی از مهمترین مواردی که در مصرف روغن تأثیر دارد، رینگ پیستون است.

علت مصرف سوخت باال چیست؟ سیستم سوخترسانی، سوزن انژکتور، فیلتر هوا، پریدن تایم خودرو، درست نبودن h (که اگر h دچار اختالل در عملکرد شود مصرف سوخت را باال میبرد)

چند ماهی است که قدرت موتور کاهش پیدا کرده است، کدام قطعه باید اصالح شود؟

رینگ و پیستون در مراحل احتراق هر سیلندر مهمترین نقش را ایفا میکنند، اگر پیستون و رینگ مشکلی پیدا کنند، کمپرسور موتور هم قطعا کم میشود.

صبحها وقتی میخواهم خودرو را روشن کنم با استارت اول، خودرو روشن نمیشود مشکل چیست؟

سه احتمال در این مورد وجود دارد یک آنکه باتری در حال تمام شدن یا به قول معروف دشارژ شدن است یا اینکه برق دزدی در خودرو اتفاق افتاده است. یعنی بخشی دیگر از خودرو بدون آنکه شما بدانید با خاموش شدن خودرو باز هم برق مصرف میکند. سوم اینکه مغزی سوئیچ یا استارت مشکل دارد.

چندی پیش برای خودروام آپشــنهای متعددی نصب کردم. آیا با اضافه کردن آپشنها باتری خودرو باید تغییر کند؟

اگر میخواهید به خودرو صدمهای وارد نشــود و همواره از آپشــنهای نصب شده اســتفاده کافی را ببرید بهتر است از باتریهایی که آمپر باالتری دارند استفاده کنید. در صورت نصب چراغ زنون، باند ...و باید باتری خودرو تغییر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.