جدال فقط با چهار سیلندر!

Vizhenameh - - News -

ماســتنگ هر چند قویتر از کامارو اســت، اما سنگینتر هم هســت و این مسأله خود را در زمان شتابگیری در مسیر مستقیم نشان میدهد، جایی که کامارو همواره اندکی سریعتر از ماستنگ است و میتواند صفر تا صد کیلومتر در ساعت را طی 5/2 ثانیه طی کند در حالیکه ماســتنگ برای این کار به 6/3 ثانیه زمان نیاز دارد. کامــارو چند ســانتیمتری بزرگتر هم هست و به این ترتیب شاید بتوان گفت فضای بیشــتری دارد اما در عمل جای پا و ســر در ماستنگ اندکی بیشتر است و فضای بیشتری هم برای وسیلههای کوچک در کابین در نظر گرفته شده و صندوق عقب بزرگتری هم دارد هر چند هر دو خودرو در نهایت کوپههای 2+2 نفره هستند و خیلی نمیتوان روی بخش عقب حساب کرد. در مسیرهای کوهستانی تست ما، هر دو خودرو عملکرد قابل قبولی داشــتند. با وجود آنکه موتورشان مانند برادرهای 8 سیلندر نیســت اما غرش توربوشارژر در هردوی آنها شنیدنی اســت و حس خوبی از قدرت را القا میکنند. هر دو خودرو با وجود اســپرت بودن نرم هســتند و به راحتی میتــوان از آنها در رانندگیهای روزانه استفاده کرد.

دیدیم که در جاده برتــری با کامارو بود چراکه شتابگیری سریعتری داشت، اما در پیست وضعیت کامًال فرق میکند. ماستنگ به تایرهای تابستانی پیرلی مجهز است و در مقابل کامارو با تایرهــای گودیر چهارفصل به پیســت آمده اســت. تایرهای ماستنگ چســبندگی بهتری به مسیر دارند و به این ترتیب در پیست، خودرو بهتر میتواند دایره پیچها را دور بزنــد. در مقابل در کامارو هم وضعیت خوب است، اما نه بهخوبی ماستنگ چراکه زودتر از ماســتنگ احساس میکنید خــودرو تعادلش را از دســت میدهد. البته اگر خودروهاروشنباشداینوضعیت مشکلســاز نخواهد بود و به این ترتیب در رانندگی روزمره و یا یک جاده کوهســتانی، وضعیت چنــدان هم بد نیســت، اما اینجا پیســت اســت و رانندگان حرفهای تمایلی به استفاده از ابزارهای کمکی ندارند. غیر از تایرها، وضعیت ترمزهای ماستنگ هم بهتر اســت. از یک طرف قطر ترمزهای ماستنگ بیشــتر اســت و از طرف دیگر تایرها هم به کمک آنها میآیند تا این خودرو ســریعتر متوقف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.