وقت که طال نیست!

Vizhenameh - - News - عمادالدین جعفری

تعمیر خودرو یک کار اجتنابناپذیر اســت و این موضــوع خودروی داخلی و خارجی نمیشناسد. اما آیا شما به عنوان یک شهروند ایرانی به این موضوع فکر کردید که بهطور متوســط چقدر زمان خود را صرف تعمیر خودرو میکنید؟ در خیلی از فعالیتها که کار خدماتی ارائه میکنند وقت بیارزش شده است و گویا برای رفت و آمد دیگر زمان یک ساعت، دو ساعت و سه ساعت و. . . معنا ندارد و باید به فکر یک روز کامل بود. شعار این افراد این نیست که مگر وقت طال است یا کارداری باید معطل شوی. در حوزه خودرو هم این شعار ملموستر قابل حس اســت. اول از خودروهای تولید داخل آغاز میکنیم. یکی از مزیتهای خرید خودروهای داخلی دقیقا همین نمایندگیها است که به صورت گسترده در کشور حضور دارند و میتوان با سرعت به آنها رسید. البته در مورد خودروهای چینی که در ایران تولید میشوند نمایندگیهای زیادی به چشم نمیخورد و بعضا مردم برای تعمیر خودروی خود باید در صفهای طوالنی منتظر بمانند. برای رسیدن به نمایندگیهای ســطح شهر به علت تعدد مراجعین باید از سیستم نوبتدهی استفاده کرد. وقتی از خان اول گذشتید باید کلی در مورد خرابی خودروی خود صحبت کنید تا پذیرشکننده قانع شــود و برگه پذیرش را امضا کند. فراموش نکنید که این روال از 8 صبح شروع میشــود و اگر دیر کنید با جمله ظرفیت پر اســت برخورد میکنید. برای کوچکترین کار در یک نمایندگی حداقل باید 6 تا 7ســاعت صبر کنید. یعنی 8 صبح که خودرو تحویل شــد 5 یا 6 عصر به شــما زنگ میزنند که تا نیم ساعت دیگر خودروی خود را از نمایندگی بگیرد، حاال فکر کنید تو این ترافیک و مســافتها چطور نیم ساعته باید رسید و البته اطمینان داشــت که خودرو مشکالت قبلی را ندارد. در حقیقت وقتی نمایندگی میخواهد تعطیل کند شما زمانی برای تســت ندارید. حال این احتمال وجود دارد که تعمیر خودرو آن چیزی نشــده باشد که انتظار داشتید. خیلیها تصور میکنند برای برگشت به نمایندگی و ابراز نارضایتی باید مجددا وقت بگیرند اما تمام نمایندگیها موظف شدند تا 24 ساعت خودرو را تحویل بگیرند و رضایت مشتری را کســب کنند. البته یکی از دالیل اصلی که باعث میشود مشتریان از تعمیرات صورت گرفته ناراضی باشــند به خاطر کیفیت پایین قطعات خودرو است. با این اوصاف خیلی نمیتوان از تعمیرکاران ایراد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.