رنو ساندرو دندهای

Vizhenameh - - News -

این خودرو بر روی پلتفرم تندر 90 ســاخته شــده و از نظر قوای محرکه با تندر 90 یکســان اســت، اما طراحی خارجی آن تغییراتی داشــته که باعث میشــود اندکی جوانپسندتر از تنــدر 90 باشــد. در داخل هم تغییراتــی در تریم داخلی و اهرمهای سیســتم تهویه دیده میشود و مهمتر اینکه بر روی آن کنترل سیســتم صوتی از پشت فرمان (مشابه آنچه قبال در مگان دیدیم) هم نصب میشــود. ساندرو در دو مدل دندهای و اتوماتیک عرضه شــده اســت که مدلهای دندهای آن در بازه قیمتی مورد نظر ما قرار دارند، چراکه با قیمتی در حدود 46/8 تا 47/2 خرید و فروش میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.