تندر 90 اتوماتیک

Vizhenameh - - News -

یکی از باکیفیتترین گزینههای اتوماتیک در بازه قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان، تندر 90 اتوماتیک است.

از نظر ظاهــری تفاوت ویژهای با تندر 90 دســتی ندارد و تغییرات تنها به ســپر جلو خالصه میشــود، اما قسمت مهم ماجــرا نصــب گیربکس چهــار ســرعته اتوماتیــک به جای پنج ســرعته دســتی روی این مدل است که راحتی زیادی در رانندگی شهری به ارمغان میآورد، هر چند در مقابل قیمتش هم گرانتر اســت و در بازار با قیمتــی بین 49 تا 50 میلیون تومان خرید و فروش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.