ب ام و

Vizhenameh - - News -

این ســدان هیوندای در بازارهای جهانی یکــی از محبوبترین مدلهــای هیوندای اســت و در بــازار ایران هم تا نســل پیش حضــور پررنگی داشــت هر چنــد افزایش قیمــت در نســل جدید و البته گســترش حضور رقبا باعث شــده این روزها حضورش کمی کمرنگ شود. سوناتای عرضه شده در بازار ایران با موتــور 2.4 لیتری و گیربکس شش ســرعته اتوماتیک به فروش میرسد و در مدلهــای فــول قیمتــی در حــدود 175 میلیــون تومان دارد که با احتســاب عوارض قانونی به حدود 190 میلیون تومان میرســد. برای مقایسه، ســوناتا >& با تریم

^ که شامل آپشــنهایی مانند مانتیور 7 اینچی، دوربین عقب، سیستم صوتی قابلیت اتصال به سیســتمهای عامل اندروید و اپل، کنترل خودکار نور باال و ... اســت در آمریکا با قیمت کمتر از 22 هزار دالر 82( میلیون تومان) به فروش میرسد. البته مدلهای ^ بخشی از امکانات خودروهای عرضه شده در ایران را ندارند، اما برای مقایســه بد نیست بدانید باالترین مدل هیوندای سوناتا در بازار آمریکا مدلهای >imited است که با موتور 245 اســب بخاری (سوناتاهای ایران 178 اسب بخار قدرت دارند) و انبوهی از امکانات رفاهــی و ایمنی از جمله سیســتم خودکار ترمز اضطراری، سقف پانوراما، صندلیهای چرمی بــا گرمکن در جلو، چراغهای جلوی زنون با سیستم تطبیق با مسیر، کروز کنترل هوشمند، رادار حرکت بین خطوط، صفحه نمایش هشــت اینچ، صندلیهای برقی جلو و ... بــا قیمت حدود 34 هزار دالر (کمتر از 130 میلیون تومان) عرضه میشود.

این شاسیبلند جذاب ب ام و پس از چند ماه درگیری در زمینه شمارهگذاری سرانجام مدتی پیش توانست بار دیگر مجوز شمارهگذاری را به دست آورد و با قیمتهای جدید در لیست فروش قرار گرفت، قیمتهایی که بســته به سطح آپشنهای خودرو متغیر است و البته همه آنها در محدوده باالی 400 میلیون تومان است و در باالترین مدل تا حدود 490 میلیون تومان هم میرســد. این در حالی است که ب ام و X4 در بازار آمریکا با موتوری مشابه موتور عرضه شده در ایران با قیمت پایه کمتر از 48 هزار دالر (حدود 180 میلیون تومان) به فروش میرسد و عمًال بخش عمدهای از آپشنهای مدلهای گرانقیمت بازار ایران را به عنوان خصوصیات استاندارد در خود دارد. حتی اگــر بخواهید به ســراغ مدلهای باالتر این خودرو هم بروید همچنان باید رقم بسیار کمتری را پرداخت کنید، چراکه مدلهای X4 M40i با موتوری به قدرت 355 اسب بخار و صفر تا صد کیلومتر 4.7 ثانیهای در بازار آمریکا با قیمت حدود 59 هزار دالر 223( میلیــون تومان) به فروش میرســند و از نظر تجهیزات رفاهی و ایمنی از مدلهای عرضه شده در بازار ایران کاملتر هستند.

این شاســیبلند ژاپنــی در حال حاضر تنها شاســیبلند تویوتا در بازار ما اســت و ایــن روزها بــرای خریــد آن در مدلهای 2017 بسته به سطح آپشن باید رقمی بین 230 تا 260 میلیون تومان پرداخت کنید. RAV4 در بازارهای جهانی یکی از چندین شاســیبلند و کراساوور تویوتا اســت و به عنوان یک مدل متوسط در بین محصوالت تویوتا شــناخته میشــود بــه گونهای که مدلهای پایه آن را میتوانید با قیمت کمتر از 25 هزار دالر (حدود 90 میلیون تومان) خریداری کنیــد. در رده باالتــر و نزدیک بــه مدلهایی که در بــازار ایران هم عرضه میشــود مدلهایی با تریم ^ اســت که در نمونههــای t حدود 30 هزار دالر (حــدود 113 میلیون تومــان) قیمت دارد که هنوز هم فاصله بســیار زیادی تا قیمت این خــودرو در ایران دارد. مدلهای عرضه شــده در بازار ایران از نظر آپشن در سطح متوســطی هســتند، اما حتی اگر بخواهیم مقایســه این بررســی را باالترین ســطح آپشــنها هم قرار بدهیــم همچنان قیمت تویوتــا RAV4 در بازار ایران باال اســت، چراکه باالترین ســطح تجهیزات RAV4

در بازار آمریکا تریم موسوم به Platinum

است که حدود 36 هزار دالر(631 میلیون تومــان) قیمــت دارد کــه حتــی با نصب تمام آپشــنها (که شــامل موارد ایمنی و رفاهی متعددی اســت) باز هم به کمتر از 160 میلیون تومان میرسد و این در حالی است که بســیاری از این آپشنها در ایران قابل سفارش و نصب هم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.