جدول خودرویی

Vizhenameh - - News -

وقتی میخواهید قطعهای برای خودرویتان تهیه کنید همواره این نگرانی را دارید که اصل است یا تقلبی. شاید برای خرید قطعه چند ساعتی درگیر بازار باشید و در نهایت وقتــی قطعهای هم خریداری میکنید مکانیک شــما بگوید قطعه اصالت الزم را ندارد. حال در این ســفرنامه میخواهیم سراغ بخشی برویم که همه ما با آن درگیر هستیم و به نوعی دچار قطعه تقلبی شــدهایم. کشورهای تولید کننده خودرو یک مزیت دارند و آن این است که خریداران، گرفتار قطعه تقلبی نمیشوند.

وقتی قطعهای برای یک خودرو طراحی میشــود حق مالکیت آن برای خودروســاز اســت و بدین جهت خودروساز میتواند بازار را کنترل کند و هیچ مجموعهای به خود اجازه نمیدهد که مشــابه آن را بســازد، ولی این انحصار در ایــران وجود ندارد و هر قطعهسازی میتواند در این بخش ورود کند. حتی چینیها هم به راحتی در این حوزه ورود کردند و قطعات خودروهای ایرانی را تولید و حتی در سطح بازار کشورمان توزیع میکننــد. از آنجاکه قانونی هم برای حمایت وجود ندارد خودروســاز ایرانی نمیتواند حرفی بزند و جز نگاه کردن به بازار چارهای ندارد. به نظر میرسد با توجه به تجربیات ســایر کشــورها خودروســازان ایرانی هم باید در این زمینه ورود کرده و اجازه ندهند قطعات تقلبی در بازار به فروش برســد. این امر زمانی محقق میشود که حق مالکیت برای خودروسازان دیده شود. در غیراینصورت صنعت قطعهسازی نمیتواند رشد کند. در حقیقت میتوان اینگونه جمعبندی کرد که یکی از دالیل قدرتمند شدن قطعهسازان جهانی حفظ حق مالکیت برای آنها اســت و هیچ مجموعهای بدون اجازه آنها نمیتواند نسبت به تولید قطعات خودرو اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.