مخاطبانبخوانند

Vizhenameh - - News -

خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

لرزش فرمان خودروام زیاد شده است. برای حل شدن این مشکل چه کاری باید انجام دهم؟

باالنس بودن چرخهای جلو خیلی مهم اســت. احتمال دارد که چرخهای خودروی شما باالنس نباشــد. دوم اینکه آج الستیکها و ساییدگی آن را ببینید اگر از بین رفته باشد برای تعویض الســتیکهای خود اقدام کنید. بررسی میل تعادل هم نکته دیگری است که میتواند باعث لرزش فرمان شود. از بلبرینگ چرخها هم نباید غافل شد. موضوعات دیگری هم در لرزش فرمان خودرو اثرگذار است مثل سیبک و کمک فنر.

وقتی سرعت خودرو زیاد میشود نمیتوانم با فرمان بازی کنم و تنها مسیر مستقیم را میتوان ادامه داد.

این مشــکل معموال برای خودروهای پراید رخ میدهد که مربوط به سیستم تعلیق آن است. شل بودن چهار شاخ فرمان، خرابی کمک فنر، تنظیم نبودن زاویه چرخها و فشار نامناســب الستیکها از جمله مشکالتی اســت که باعث چنین مشکلی برای خودروی شما میشود.

فرمان به یک سمت میرود و نمیتوان آن را کنترل کرد. اولین نکته این اســت که اتصاالت فرمان را بررسی کنید. سیستم ترمز هم ممکن است دچار ایراد شده باشد. آســیبدیدگی بازوی سگدست هم باید بررسی شود. موضوعات مهمی در این امر دخیل اســت. معموال مشکلی که پیش میآید تنظیم نبودن فشار باد الستیکها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.