رونمایی از فراری 7.3 میلیون دالری

Vizhenameh - - News -

فــراری به تازگی از مدل الفراری آپرتا رونمایی کرده که گفته میشــود این هیوالی قرمز و مشــکی 7میلیون و ۰۰3 هزار دالر قیمتگذاری شــده است. سقف این فراری از فیبر کربن و جداشدنی است. کارکرد این خودروی فوق الکچری هم تقریبا صفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.