پورشه به سراغ خودروهای هیبریدی رفت

Vizhenameh - - News -

طراحان پورشــه اعــالم کردند که تا اواخر ســال آینده میالدی قصد دارند نســل جدیدی از مدل 911 خود را برای نخستین بار با تجهیزات هیبریدی روانه بازار کنند. هر چند مهندسان پورشه همچنان دغدغه تعبیه نیرو محرکه هیبریدی در بدنه 911 را دارند، اما مطمئناً این بار هم میتوانند همچون گذشته دوباره خودرویی ایدهآل و منحصربهفــرد را تولید و عرضه کنند. مدیر خط تولید پورشه 911 تأکید کرده که تمام تالش آنها برای تبعیت از قوانین بینالمللی آالیندگی در سال ۰۲۰۲ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.