اعالمبازنشستگی هیوندای آزرا در آمریکا

Vizhenameh - - News -

کاهش فروش شــرکت خودروسازی هیوندای در بازار آمریکا باعث شــد تا این برند بزرگ و معتبر از این بازار کنارهگیری کنــد. البته هیوندای بعد از کاهــش ۰3 درصدی فروش آزرا در بــازار آمریکا، عقبنشــینی نکرده و قصــد دارد این بار با برند لوکس جنســیس خود بازار این کشــور را نشــانه رود. آزرا ســال 71۰۲ را با آمار ضعیفــی در آمریکا آغاز و عنوان کمفروشترین مدل هیوندای را برای این خودروســاز کرهای ثبت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.