خداحافظیولوو با موتورهای درونسوز

Vizhenameh - - News -

شــرکت ولوو اعالم کرد که از ســال 91۰۲ بــه بعد در نظر دارد تمامی تولیدات خود را بــا موتورهای الکتریکی به بازار عرضه کند. این بدان معنا اســت که این خودروساز سوئدی با موتورهای درونســوز وداع کــرده و گام بلندی در تولید خودروهــای الکتریکی برخواهد داشــت. این حرکت ولوو به نوعی احترام به بســیاری از مشــتریان این شرکت است که همواره تقاضای خودروهای برقی را از آنها دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.