باالبر شیشه

Vizhenameh - - News -

وی ادامه میدهد: چون خیلــی راحت در خودروهای مدل پایین باز میشود، درنتیجه سرقت آنها نیز راحتتر است و همه وســایل آن را میشود ســرقت کرد. اما االن مد سرقت وسایل ماشینهای شاسی بلند است. نه اینکه الستیکهای یدک آنها زیر خودرو کار گذاشته شده است و از طرفی این الستیکهای یدک نو هستند، ســارقان رینگ و الســتیکهای یدک را به راحتی سرقت میکنند و به فروش میرسانند. برای سارق هم صرف میکند، چرا که قیمت بیشتری گیرش میآید. البته هر قسمتی از خودرو به فروش نمیرسد؛ برای اینکه شماره دارد و لو میرویم. برای همین مثال سیلندر شماره دارد، خود سیلندر را نمیفروشیم ولی سر سیلندر و وسایل دیگرش را میفروشیم. شــاید باورتان نشــود ولی حتی باالبر شیشــه ماشین را هم میفروشیم. در چشم برهم زدنی ماشین شما را آنچنان تفکیک میکنیم که خودتان هم بعد از دو ساعت نمیتوانید تشخیص بدید که ماشــین برای شما بوده است. اما با تمام این همه تیز دســتی ما ســارقان، نمیدانم پلیس چطور رد ما را میزند که خیلی زود دستگیر میشــویم. من یک سارق حرفهای در این زمینه هستم اما تا به حال 5 باری میشود که گرفتار شده ام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.