مبادله کاال به کاال

Vizhenameh - - News -

سارق دیگری که خط عمیقی روی صورتش دارد و این خط تا زیر گلویش کشیده شده و نشان میدهد از آن افرادی است که ســرش درد میکند برای دعوا در مورد قیمتهای وسایل سرقتی میگوید: وسایل خودروهای ارزان قیمت مثل پراید را گروهی میخریدند، مثال ضبط و باند و قالپاق ...و همه را باهم ۰۰۲ هزار تومان میخرند.

گلویــی صاف میکند و ادامه میدهــد: البته گاهی اوقات ماجرا تهاتر (تبادل کاال با کاال)، مطرح میشود و اصال پولی در این میان رد و بدل نمیشود. ما لوازم سرقتی داخل خودروها را به مالخران میدهیم و در عوضش مواد مخدر میگیریم. آن هــم نه به قیمت اصلی اش. مثال دو جفت الســتیک ۶۰۲ در بازار بیرون حدود ۰۰5 هزار تومان است، البته الستیک مدل معمولی، حاال این الســتیک اگر ســرقت برود، جفتش ۰۰1 هزار تومان هم مالخر از ما برنمی دارد. همان الســتیکهای نو را مالخر حدود ۰۰3 هزار تومان یا کمی بیشــتر میفروشد و مــوادی را که به ما ۰۰1 هــزار تومان فروخته را حدود ۰7 هزار تومان خریده است. اینطوری میشود که ما از هر دو سر باخت داده ایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.