خودروهایی که در جاده خشم متولدشدند

اوج خالقیت در فیلم

Vizhenameh - - News -

اســتفاده از خودرو در فیلم های سینمایی در دو دهه گذشــته تبدیل به یک صنعت شــده اســت. بطوری که نه تنها کارخانجات خودروسازی بلکه کارخانجاتی که تجهیزات و ادوات نظامی نیز تولید میکنند را بر آن داشــته که وارد ســینما شــوند.گروه تولیــدی یکی از کارخانجاتی اســت که در چند فیلم بســیار معروف و پرفروش مانند

چند خودرو یا به عبارتی خودروهای زرهی خود را به نمایش گذاشته است. نیز برای مصارف نظامی اســتفاده میشود. موتور 8 سیلندر این غول آهنین ۰۶3 اسب بخار قدرت دارد که جابجایی هر باری را ممکن میســازد و به دلیل عرض زیاد آن میتواند مانند سکوی پرتاب راکت های نظامی در جنگ ها عمل کند.در کنار این خودروهای نظامی چند خودروی شهری نیز وجود دارد که یکی از آنها فورد فالکن جی تی کوپه 3791میباشد که ظاهــر آن چندان تغییری نکرده و ســعی کردهاند شباهت با یک ماسل کار آمریکایی را حفظ کنند، ولی ارتفاع عقب خودرو بیش از۰۶ سانتیمتر اضافه شــده و دو سوپر شــارژر به آن اضافه شده که توان آن به۰۰۶ اســب بخار رسیده است. بیرون زدن این سوپرشــارژر نشــانگر قدرت این خودرو میباشد. بازسازی و طراحی جدید این خودرو به یک شرکت استرالیایی سپرده شد و ۶ ماه بطول انجامید چرا که سیستم تعلیق این خودرو از یک کوپه شهری به یک شاسی بلند تغییر داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.