هدفگیری بازارهای مختلف

Vizhenameh - - News -

در این سفرنامه میخواهیم سری به خودروسازان اروپایی بزنیم. خودروسازانی که اگر یک پیچ را هم ســفت میکنند با برنامه است. یکی از تفاوتهای عمدهای که ما با خودروسازان اروپایی داریم برنامهریزی است. آنها برای صادرات و گرفتن بازارهای جدید در تالش هستند، اما در ایران برنامه مدیران برای رشد رقم تولید است. گویا کارنامه مدیران در عدد و رقم خالصه میشود.

واحد تحقیقات و توســعه در خودروسازیهای اروپایی حکم قلب آن را دارد. اگر ایــن بخش خوب کار کند کارخانهها هم میتوانند نتیجه مطلوب خود را روانه بازار کنند، اما اگر سکتهای در کار آنها باشد کل سیستم خودرویی دچار اختالل میشود.

واحــد تحقیقات خودروســازیهای اروپایــی اینگونه عمل میکنــد که بازار خودروی کشــورهای آســیایی را هدف قــرار میدهد و تا ۰1ســال بعد آن را ارزیابی میکند. در حقیقت میداند تا ۰1ســال دیگر ایران، هند، چین و ســایر کشــورها خریدار چه خودرویی خواهند بود، لذا براســاس آن شروع به طراحی و تولیــد خودرو میکنند. مدیران این بخــش میگویند تاکنون تحقیقات آنها به خطا نرفته اســت و هر آنچه را که پیشبینی میکنند عملیاتی میشــود. مدیر بخش تحقیقات یکی از شرکتهای اروپایی گفت: ما چند سال پیش، پیشبینی کردیم که ایرانیها عالقمند به خودروهای شاســی بلند میشوند، از این رو از آن موقع به فکر عرضه اینگونه خودروها شــدهایم. تا چند ســال دیگر هم ایرانیها بهشدت به خودروهای کوچک وابســته میشوند و میخواهند خودروی کوچک کممصرف داشته باشند، لذا میخواهیم برای آنها چنین خودرویی را تولید کنیم.

شرکتهای اروپایی در حالی وارد چنین عرصهای شدند که خودروسازان ایرانی هنوز نمیدانند که سلیقه ایرانیها یعنی خریداران اصلیشان به کدام سمت میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.