دورخیز پورشه برای برقیشدن

Vizhenameh - - News -

برند پورشــه قصد دارد حدود 05درصــد از تولیدات خود را تا سال 2023 با پیشــرانههای الکتریکی روانه بازار کند. این برند الکچری در نظر دارد با عرضه یک کراس اوور برقی وارد دنیای برقیها شــود. البته پورشه دو سال پیش در نمایشگاه فرانکفورت توانســت با عرضه DŜƐƐŜŽŶ با استقبال خوبی روبهرو شود. مســؤوالن این شــرکت ادعا کردند که پورشه ازســال 2022 با تولید نسل جدیدی از ماکان، موفق شد گام بزرگی در تغییر محصوالت این شرکت بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.