اطالعات موستانگ 2018 لو رفت

Vizhenameh - - News -

انتشــار راهنمای ســفارش آنالین فورد موســتانگ 2018 باعث شــد تا ناخواسته بســیاری از اطالعات این خودرو در اختیار عموم قرار گیرد. هنوز بسیاری از جزئیات مدل جدید مشخص نیســت، اما اعالم شده کارخانه موستانگ بستههای ارتقایی و آپشــنهای خاصی را برای ایــن خودرو ارائه کرده اســت. هر چند این موضوع چیزی از ارزشهای موســتانگ نزد مشتریان همیشــگیاش کم نمیکند، اما کمی در بحث سورپزایر شدن آنها تأثیر خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.