بی.ام.و مدل سری 5 خود را فراخواند

Vizhenameh - - News -

کمپانی بی.ام.و به دلیل مشکل در رفلکتورهای عقب مجبور شــد برای حدود 14 هزار دستگاه از مدلهای سری 5 خود در آمریــکا فراخوان دهــد. این فراخــوان در حالی صورت گرفته که طبق اعالم ســازمان ملی ایمنــی ترافیک بزرگراه آمریکا، رفلکتورهای عقب مدل سری 5 نور کافی را منعکس نمیکند. ایــن فراخوان بی.ام.و برخــی از مدلهای دیگر از جمله نسخههای اکتیو هیبرید 5 را هم در بر میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.