خودروهای رنگی بخرید

Vizhenameh - - News -

ســفر به کشورهای اروپایی و دیدن اتوبانهای آنها اولین موضوعی را که برای شما تداعی میکند تنوع رنگی خودروها اســت. رنگهایی که در ایران به مرحله تولید نمیرسد ولی در خیلی از کشورها مورد استقبال قرار میگیرد. هر چند که آنها هم خودروهای سفید، سیاه و نوک مدادی کم در خیابانهایشان ندارند، اما خودروهای رنگــی هم به خوبی جایگاه خود را حفظ کردهاند. وقتی فردی خودرویی را میخرد به فکر فروش آن نیســت، چرا که بعد از چند ســال استفاده آن را به مراکز اسقاط میسپارد یا به همان خودروساز تحویل میدهد تا بتواند خودروی نو خریداری کند. از اینرو خودروی رنگی اسیر دست دالالن نشده است. یکی از نکاتی که خودروسازان بایــد به آن بپردازند تولید خودرو با تنوع رنگ اســت. تا زمانیکه خودروهای رنگی تولید نشــود مردم هم به تابعیت از دالالن سراغ آن نمیروند اما اگر رنگ خودروها جذبکننده باشد میتوان به مرور زمان بافت خیابان و کوچههای کشور را تغییر داد و خودروهایی را دید که باعث تنوع میشــود. مردم هم نباید از رنگ خودرو فراری باشند و بدانند که هر رنگی مشتری خود را پیدا خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.