محمد رضا شفیعی کدکنی

Vizhenameh - - صفحه اول -

مرگ او زندگی دوم او بود که گردید آغاز شیشه عطری سربسته سرانجام شکست همگان بو بردند که چه چیزی را دادند از دست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.