«تاکاتا» باعث فراخوان مزدا شد

Vizhenameh - - News -

نقص بادکنندههای کیسههای هوای تاکاتا که در خودروهای مزدا به کار رفته باعث شد تا این شرکت معتبر مجبور به فراخوان محصوالتش در آفریقای جنوبی شود. البته این نقص فنی در ژاپن و آمریکای شــمالی هم گزارش شــده و مزدا را با مشکل بزرگی روبهرو کرده اســت. گفته میشود عالوه بر مزدا، شرکت نیسان هم با همین مشکل روبهروست و باید چوب کیفیت پایین محصول تاکاتا را بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.